Kārsavas novada pašvaldības socialais dienests  ir Kārsavas novada pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Kārsavas novada iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Kārsavas novada iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.

Sakarā ar izmaiņām sociālā atbalsta sniegšanā iedzīvotājiem no 01.01.2021., tiks veikti precizējumi,tādēļ sociālā dienesta sadaļā ievietotā informācija ir apstrādes procesā lai veiktu nepieciešamās korekcijas.

doc-icon.pngPar izmaiņām 2021. gadā0 bytes

Sociālie pabalsti / sociālie pakalpojumi (apstrādes procesā).

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (spied šeit).

doc-icon.pngKā tiek piešķirts asistents cilvēkam ar invaliditāti un kādi ir viņa uzdevumi?14.23 kB

Saistošie noteikumi (konsolidētie)

doc-icon.pngSaistošie noteikumi Nr. 13 „Par atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”0 bytes

doc-icon.pngIesnieguma_veidlapa0 bytes

doc-icon.pngSaistošie noteikumi Nr. 31 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības parlikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem”0 bytes

doc-icon.pngSaistošie noteikumi Nr.16 „Par sociālajiem pakalpojumiem Kārsavas novadā”0 bytes

doc-icon.pngNr.16 “Par pabalstiem autonomo funkciju unn brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā”0 bytes

doc-icon.pngSaistošie noteikumi Nr. 10 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”0 bytes

 

 

 

Kontakti

Vārds, uzvārds Amats, darbavieta. Klientu pieņemšana. Kontaktinformācija

Andžela Malakāne

Sociālā dienesta vadītāja

Sociālā dienesta centrā Kārsavā

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās
no 8.00 – 16.30
E-pasts:
[email protected]
Tālrunis:
65733245, 26682737

Genovefa Strode

Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Malnavas pagasta iedzīvotājus apkalpo Sociālā dienesta centrā Kārsavā

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās
no 8.00 – 16.30
Piektdienās
no 8.00 – 16.30 apsekošana mājās

E-pasts: [email protected]

Tālrunis:
65733245, 26682737

Tatjana Rakicka

Sociālās palīdzības organizatore

Sociālā dienesta centrā Kārsavā

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās
no 8.00 – 16.30
Piektdienās
no 8.00 – 16.30 apsekošana mājās
Tālrunis:
65733245, 26682737
[email protected]

Vēsma Rancāne

Sociālais darbinieks darbā ar veciem cilvēkiem

Sociālā dienesta centrā Kārsavā


Ģimenes assistents

 Darbdienās no 8:00 līdz 12:00


Darbdienās no 12:30 -16:30

Tālrunis:  26341266;
e- pasts: [email protected]

Lienīte Borina

Sociālā dienesta lietvede

Sociālā dienesta centrā Kārsavā

  E-pasts: [email protected] Tālrunis: 65733245, 26682737

Dace Rancāne

Sociālais darbinieks Mobilajā aprūpes grupā

 

Mežvidu pagasta pārvaldē
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās
no 8.00 – 16.30    

Piektdienās
no 8.00 – 16.30
apsekošana mājās
No 12.30 – 16.30

Salnavas pagasta pārvaldē (katra mēneša 2. un 4. ceturdienā).

Tālrunis: 28311560

[email protected]

Ināra Sarkane

Sociālais darbinieks 

Mērdzenes pagastā: pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00 – 16:00 un piektdienās no 8:00 līdz 12:00.

Goliševas pagastā: otrdienās no 8:00 – 16:00.

Tālrunis: 65722225, 29394177

[email protected]

Veneranda Kalve

Sociālās palīdzības organizatore Salnavas pagasta pārvaldē Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
no 8.00 – 16.30
Piektdienās
no 8.00 – 16.30 apsekošana mājās

Tālrunis: 65707363, 26431755

[email protected]

Ineta Ludborža

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Pirmdienās, otrdienās, trešdienās
no 8.00 – 16.30

Tālrunis: 26648884

[email protected]

Andris Jurāns

 

 


psihologs Sociālā dienestā
Kārsavā, Vienības ielā 52


Psihologs Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

 


 otrdienās no 8:00 līdz 12:30, ceturtdienās – 8:00 līdz 12:30


Pirmdienās – 8:00 līdz 17:00,
Trešdienās – 8:00 līdz 17:00
Piektdienās – 8:00 līdz 12:00. 

 Tālrunis: 29715797

 

 Inese Kačalova

 

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – vadītāja darba dienās
8:00 – 16:30

Tālrunis:28743768

[email protected]

 

Sociālās palīdzības pabalstu veidi Kārsavas novada pašvaldībā ir:

Pamata sociālās palīdzības pabalsti:

 •  Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai trūcīgām personām.
  –  Garantētais minimālais ienākuma slieksnis –  EUR 109,00 pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, EUR 76,00 – pārējām personām mājsaimniecībā.
 • Dzīvokļa pabalsts:
  – Trūcīgas personas (ģimenes) mājsaimniecībai līdz EUR 200,00 apmērā;
  – Trūcīgas personas (ģimenes) mājsaimniecībai, kurā ir persona ar I vai II invaliditātes grupu – līdz EUR 230,00 apmērā (neatkarīgi no personu ar invaliditāti skaita ģimenē;
  – Maznodrošinātas personas (ģimenes) mājsaimniecībai – līdz EUR 160,00 apmērā;
  – Maznodrošinātas personas (ģimenes) mājsaimniecībai, kurā ir persona ar I vai II invaliditātes grupu – līdz EUR 190,00 apmērā (neatkarīgi no personu ar invaliditāti skaita ģimenē).

Papildu sociālās palīdzības pabalsti:

 • Pabalsts krīzes situācijā:
  – ugunsgrēka gadījumā līdz EUR 1000 personai (ģimenei);
  – plūdu vētru un citu dabas stihiju gadījumā līdz EUR 500  personai (ģimenei);
  – citās iepriekš neparedzamajās situācijās (zādzība, smaga saslimšana, ilgstoša ārstēšanās, avārija, u.tml.) līdz EUR 300 vienai personai (ģimenei) gadā.
 • Pabalsts veselības aprūpei trūcīgām, maznodrošinātām personām līdz EUR 80,00 (uz katru personu ģimenē) un pabalsts briļļu iegādes izdevumu segšanai līdz EUR 60,00  gadā – katram bērnam ģimenē līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās un ir vecāku apgādībā;
 • Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai trūcīgai, maznodrošinātai ģimenei (skolas piederumu, kancelejas preču, apģērba vai apavu iegādei) – EUR 40,00 (par katru bērnu ģimenē)
 • Pabalsts bērna ēdināšanai izglītības iestādē bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm līdz EUR 1.50  (bērnam līdz 24 gadu vecumam, kurš apgūst arodizglītību Kārsavas novada pašvaldības teritorijā esošajā izglītības iestādē)

Plašāka informācija par sociālās palīdzības pabalstu veidiem, apmēru un to saņemšanas kārtību pieejama 26.10.2017. saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”

Kārsavas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalsti ir:

 •  Bērna dzimšanas pabalsts – par vienu jaundzimušo bērnu –EUR 150,00, par diviem jaundzimušajiem bērniem (dvīņiem) – EUR 400,00
 • Apbedīšanas pabalsts līdz EUR 300,00
 •  Pabalsts politiski represētām personām – EUR 25,00 (pabalstu piešķir 2 reizes gadā – marta un novembra mēnesī)
 • Pabalsts Otrā pasaules kara dalībniekiem – EUR 50,00 (pabalstu piešķir maija mēnesī)
 • Pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem – EUR 50,00 (pabalstu piešķir februāra mēnesī)
 • Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – EUR 50,00 (pabalstu piešķir decembra mēnesī)
 • Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām – EUR 40,00
 •  Pabalsts hemodialīzes slimniekiem – EUR 100,00
 • Pabalsts Ziemassvētkos (dāvanas veidā) – vientuļiem pensionāriem, personām ar invaliditāti kopš bērnības, bērniem, kuri ievietoti audžuģimenēs
 • Vienreizējs pabalsts Ziemassvētkos:
  – daudzbērnu ģimenēm – EUR 30,00 (par katru bērnu ģimenē);
  – vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti kopš bērnības – EUR 30,00 ( viens pabalsts uz vienu mājsaimniecību)
  – trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem – EUR 50,00 par katru bērnu; trūcīgām/maznodrošinātām vienām atsevišķi dzīvojošām, nestrādājošām personām ar invaliditāti vai pensionāriem – EUR 50,00
 •  Pabalsts ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti  un ar celiakiju slimojošie bērni – EUR 50,00 (par katru bērnu ģimenē)
 •  Pabalsts apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai vientuļiem pensionāriem un pilngadīgām personām ar invaliditāti kopš bērnības – EUR 100,00 (pabalstu piešķir uz vienu mājsaimniecību marta mēnesī)
 • Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā – EUR  40,00 – personām, sasniedzot 80, 85, 90, 95 gadu vecumu, 100. un vairāk gadu jubilejā – EUR 100,00
 •  Pabalsts dokumentu noformēšanai trūcīgām personām līdz EUR 50,0o
 • Pabalsts veselības aprūpei, pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi nepārsniedz EUR 350 mēnesī –  līdz EUR 50,00
 • Pabalsts daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai izglītības iestādē līdz EUR 1,50 (bērnam līdz 24 gadu vecumam, kurš apgūst arodizglītību Kārsavas novada pašvaldības teritorijā esošajā izglītības iestādē)

Plašāka informāciju par sociālās palīdzības pabalstu veidiem, apmēru un to saņemšanas kārtību pieejama 22.12.2016. saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā”

Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem

 •  Materiālais atbalsts audžuģimenēm:
  Ikmēneša pabalsts bērna uzturam: 
  par bērnu līdz 7 gadu vecumam –  EUR 250,00;
  par bērnu no 7 līdz 18 gadu vecumam  – EUR 300,00
  Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei – EUR 57,00 (mēnesī)
  Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi (pabalsta apjomu aprēķina proporcionāli dienu skaitam par pamatu ņemot no valsts pamatbudžeta līdzekļiem noteikto atlīdzības apmēru):
  par vienu bērnu –  EUR 171,00;
  par diviem bērniem EUR – 222,30;
  par trīs un vairāk bērniem  – EUR 273,60
 • Materiālais atbalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības:
  Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai   – EUR 218,00, personām ar invaliditāti kopš bērnības – EUR 327,00;
  Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR 820,05;
  Pabalsts ikmēneša izdevumiem (līdz 24 gadu vecumam, ja pilngadību sasniegušais bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns pēc ārpusģimenes aprūpes sekmīgi mācās) – EUR 109,00, personai ar invaliditāti kopš bērnības – EUR 163,00;
  Mājokļa pabalsts (ja pabalsta pieprasītājs nav reģistrēts pašvaldības dzīvokļu rindā; tiesības uz pabalstu ir spēkā līdz 24 gadu vecumam) – pabalstu piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteiktām mājokļa aprēķināšanai izmantojamām izdevumu pozīciju minimālajām normām un ņemot vērā ar bērna dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus (17.12.2020. MK noteikumi Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” spēkā no 01.01.2021.)
 • Pabalsts aizbildnim EUR 160,00 (par katru aizbildnībā esošo bērnu, pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā)
 • Pabalsts aizgādnim
  –  EUR 160,00 (ja aizgādnībā esoša persona atrodas aizgādņa aprūpē un nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē);
  EUR 50,00 (ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē)

 Plašāka informāciju par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem pieejama 18.12.2014. saistošajos noteikumos Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem”

 

  Kārsavas novada pašvaldība 100 % nodrošina brīvpusdienas visiem bērniem, kas apmeklē Kārsavas novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes

Informācija par aprūpes mājās pakalpojuma samaksas kārtību

2020. gada 2. janvārī ir stājušies spēkā Kārsavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16 „Par sociālajiem pakalpojumiem Kārsavas novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi), kas nosaka sniegto sociālo pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
      Pamatojoties uz likumdošanu un normatīvajiem aktiem, Kārsavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos ir noteikta sniegto sociālo pakalpojumu samaksas kārtība.
      Saskaņā ar Kārsavas novada domes noteikto maksas pakalpojuma cenrādi, maksa par aprūpes mājās pakalpojumu, ko sniedz individuālie aprūpētāji un Mežvidu pagasta mobilā aprūpes grupa personām, kurām ir likumīgie apgādnieki, un, kuru (t.i. aprūpējamo personu) ienākumi pārsniedz maznodrošinātas personas ienākumu slieksni (t.i. EUR 327,00 (mēnesī)   – pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un EUR 229,00 (mēnesī) – pārējām personām mājsaimniecībā), cena par sniegto pakalpojumu atbilstoši saistošo noteikumu 10.2., 10.3 apakšpunktam ir:

Individuālo aprūpētāju sniegtajam aprūpes mājās pakalpojumam:
– pirmajam aprūpes līmenim – 35,00 EUR;
– otrajam aprūpes līmenim – 45,00 EUR;
– trešajam aprūpes līmenim – 55,00 EUR.

Mobilās aprūpes grupas sniegtajam aprūpes mājās pakalpojumam – 40,00 EUR. 
     Klientam, savstarpēji vienojoties ar apgādnieku (-iem) un sociālo dienestu, noslēdzot līgumu, jāveic samaksa par sniegto pakalpojumu.
      Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta pirmās daļas 37.punkts nosaka, ka apgādnieks ir persona, kurai saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem vai vecākiem.
        Pamatojoties uz 2003.gada 27. maija MK noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 5.3. apakšpunktā noteikto, „… līdzekļi, kas pēc sociālās aprūpes pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar 1,0 koeficientu – par vienu personu, un ar 0,5 koeficientu – par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli.”

Saskaņā ar likumdošanu, personas apgādnieki, kuriem ir pienākums maksāt par pakalpojumu, ne retāk kā reizi gadā institūcijai, kura pieņem lēmumu par personas apgādniekiem veicamajiem pasākumiem, iesniedz informāciju par saviem ienākumiem atbilstoši likumdošanā noteiktajam.

No samaksas par sniegto aprūpes mājās pakalpojumu pilnībā tiek atbrīvotas šādas personas:
 – vientuļas personas, kurām nav likumīgu apgādnieku;
– personas, kurām diagnosticēta onkoloģiska saslimšana pēdējā (IV) stadijā;
– personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;

–        persona ar garīga rakstura traucējumiem, kurai aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamība ir noteikta individuālajā atbalsta plānā darbības programmas „izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. ‘’palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākumu „Deinstitucionalizācija” īstenošanas ietvaros.

 

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz aprūpētāji, kuri ir saņēmuši apliecinājumus par saņemto apmācību kursu par sociālo aprūpi darbā ar veciem cilvēkiem.
    Pašvaldībā ir noteikta cena par vienu sniegtā pakalpojuma stundu aprūpētājam, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajai maksimālajai aprēķinātajai stundas tarifa likmei kārtējā gadā,
t.i. 2021.gadā – 3,1646 EUR.

Plašāka informāciju par sociālajiem pakalpojumiem, to organizēšanu un saņemšanas kārtību pieejama  28.11.2019.saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par sociālajiem pakalpojumiem Kārsavas novada pašvaldībā”.

Bukleti

pdf-icon.pngES atbalsta pakas “Kas un kā?”

pdf-icon.pngCeļš līdz ES atbalsta pakām: KAS UN KĀ?0 bytes

pdf-icon.pngCEĻŠ LĪDZ ES ATBALSTA PAKĀM Ārkārtējās situācijas saistībā ar “Covid-19” laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās0 bytes