Dzimtsarakstu pakalpojumi

Nosaukums Dokumenti Vieta Cena

Dzimšanas fakta reģistrācija

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Vecākiem jāņem līdzi personu apliecinoši dokumenti:
 1. Pase;
 2. Identifikācijas karte;
 3. Laulības apliecība;
 4. Medicīnas apliecība par bērna dzimšanu.
Kārsava

 Bezmaksas

Laulības reģistrācija

Laulību var reģistrēt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no dzīvesvietas. Laulājamie un dzimtsarakstu nodaļas darbinieki vienojas par laulības reģistrācijas dienu un laiku. Laulības var reģistrēt arī darba dienās, kā arī ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām.
 1. Personu apliecinošu dokumentu (pase, identifikācijas karte);
 2. Dokumentu, kas apliecina iepriekšējās laulības pārtraukšanu;
 3. Ja persona nepilngadīga (Civillikuma 33. pants) - vecāku vai aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju;
Ārzemnieks (ja viņš laulības iesnieguma iesniegšanas un laulības reģistrācijas brīdī Latvijā uzturas likumīgi) uzrāda attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā.
Kārsava

14 EUR

Valsts nodevu neiekasē (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu), ja viena no personām, kura reģistrē laulību:
 • Persona ar I vai II invaliditātes grupu;
 • Persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • Persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgu;
 • Bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • Daudzbērnu ģimene, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas atjaunošana, labošana, papildināšana un anulēšana

Civilstāvokļa aktu ierakstus dzimtsarakstu nodaļa atjauno pēc ieinteresētās personas lūguma, ja pilnīgi vai daļēji gājuši bojā reģistra abi eksemplāri. Labojumus izdara un trūkstošās ziņas tiek ierakstītas (ja tam ir pietiekams iemesls) pēc ieinteresētās personas iesnieguma, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas vadītājas rakstveida atzinumu.
 1. Personu apliecinošu dokumentu (pase, identifikācijas karte);
 2. Iesniegums par ieraksta atjaunošanu, papildināšanu vai labošanu;
 3. Dokuments, kas pamato civilstāvokļa reģistra ieraksta papildināšanas vai labošanas nepieciešamību.
Kārsava

7 EUR

Valsts nodevu neiekasē (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
 • Persona ar I vai II invaliditātes grupu;
 • Persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • Persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgu;
 • Bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • Daudzbērnu ģimene, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu reglamentē likums „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums”.
 1. Personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
 2. Iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu - jāiesniedz oriģināls;
 3. Nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai - jāiesniedz oriģināls;
 4. Fotogrāfija 4,5x3,5 cm - jāiesniedz oriģināls;
 5. Kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls
Kārsava

71,14 EUR

Miršanas fakta reģistrācija

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Par miršanas fakta reģistrāciju izsniedz miršanas apliecību. Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.
Miršanas faktu reģistrē, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
 1. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni;
 2. Tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu;
 3. Reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi.
Kārsava

Bezmaksas

Dzīvesvietas deklarēšana, reģistrācija, anulēšana

Nosaukums Dokumenti Vieta Cena

Dzīvesvietas deklarēšana

Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā. Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis). Pēc ziņu reģistrēšanas datu bāzē, personai tiek izsniegta izziņa par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
 1. Dzīvesvietas deklarācija (veidlapa) - jāiesniedz oriģināls;
 2. Personas pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
 3. Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
 4. Pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;
 5. Ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls; 6)dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu.
Persona portālā www.latvija.lv elektroniski bez maksas var deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

4,27 EUR

Valsts nodevu nemaksā:
 • Politiski represētās personas;
 • Reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • Invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • Pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 • Personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • Personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
 • Reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
 • Personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • Personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē.

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Deklarētās dzīvesvietas izziņas izsniegšana par pašvaldībā deklarēto dzīvesvietu
 1. Pieprasītāja pase vai personas apliecība un pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara - jāuzrāda oriģināls;
 2. Valsts nodevas apmaksas apliecinošs dokuments.
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

2,50 EUR

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:
 • Politiski represētā persona;
 • Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • Persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
 • Aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
Valsts nodevu nemaksā sekojošas personas:
 • Persona ar invaliditāti;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • Ppersona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 • Persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
 • Trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pantu, ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu tiek anulētas, ja:
 • Persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas vai
 • Attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
 1. Iesniegums par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, norādot motivētu un detalizētu anulēšanas iemeslu;
 2. Iesniedzēja īpašuma apliecinoša dokumenta kopija(uzrādot oriģinālu).
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Būvvaldes pakalpojumi

Nosaukums Dokumenti Vieta Cena

Būvatļaujas saņemšana.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

85.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas rekonstrukcija, restaurācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

71.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

56.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Individuālās dzīvojamās mājas ar palīgēkām jaunbūve.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

71.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Individuālās dzīvojamās mājas ar palīgēkām rekonstrukcija, restaurācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

56.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Individuālās dzīvojamās mājas ar palīgēkām renovācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

35.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

56.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve rekonstrukcija, restaurācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

42.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve renovācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

28.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Vasaras mājas, dārza mājiņas, atpūtas mājiņas jaunbūve.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

35.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Vasaras mājas, dārza mājiņas, atpūtas mājiņas rekonstrukcija, restaurācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

25.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Vasaras mājas, dārza mājiņas, atpūtas mājiņas renovācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

19.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Saimniecības ēkas, garāžas, pirts un citas palīgēkas jaunbūve.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

28.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Saimniecības ēkas, garāžas, pirts un citas palīgēkas rekonstrukcija, restaurācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

24.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Saimniecības ēkas, garāžas, pirts un citas palīgēkas renovācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

18.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Inženierkomunikācijas un inženierbūves jaunbūve.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

25.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Inženierkomunikācijas un inženierbūves rekonstrukcija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

21.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Inženierkomunikācijas un inženierbūves renovācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

14.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Teritoriju labiekārtošana, mazas arhitektūras formas, žogs jaunbūve.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

21.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Teritoriju labiekārtošana, mazas arhitektūras formas, žogs rekonstrukcija, restaurācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

17.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Teritoriju labiekārtošana, mazas arhitektūras formas, žogs renovācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

14.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Biroju, viesnīcu un tam līdzīga lietojuma ēkas jaunbūve.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

71.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Biroju, viesnīcu un tam līdzīga lietojuma ēkas rekonstrukcija, restaurācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

56.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Biroju, viesnīcu un tam līdzīga lietojuma ēkas renovācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

39.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Izglītības iestāžu, veselības aprūpes iestāžu, plašizklaides pasākumu ēkas jaunbūve.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

71.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Izglītības iestāžu, veselības aprūpes iestāžu, plašizklaides pasākumu ēkas rekonstrukcija, restaurācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

56.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Izglītības iestāžu, veselības aprūpes iestāžu, plašizklaides pasākumu ēkas renovācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

39.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, t.sk. degvielas uzpildes stacijas jaunbūve.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

85.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, t.sk. degvielas uzpildes stacijas rekonstrukcija, restaurācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

56.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, t.sk. degvielas uzpildes stacijas renovācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

42.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas jaunbūve.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

85.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas rekonstrukcija, restaurācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

71.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas renovācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

56.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saimniecības un noliktavu ēkas jaunbūve.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

56.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saimniecības un noliktavu ēkas rekonstrukcija, restaurācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

42.00 eiro

Būvatļaujas saņemšana.

Lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saimniecības un noliktavu ēkas renovācija.
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

28.00 eiro

Ēku un būvju nojaukšana.

 1. Iesniegums
 2. Īpašuma apliecinošs dokuments
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”

14.00 eiro

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai.

Iesniegums Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”  

Reklāmas izvietošana.

Izvietošanas atļauja izkārtnei / mobilai reklāmai / reklāmas objektam ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmai.
Iesniegums Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”  

Izziņa par ēkas neesību.

Iesniegums Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”  

Citi būvvaldes pakalpojumi.

Iesniegums Kārsavas novada pašvaldības būvvalde „Mežmuiža”  

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana

Nosaukums Dokumenti Vieta Cena

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšana

 1. Iesniegums;
 2. Pilnvarotām personām - pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu;
 3. Juridiskām personām - komersanta apliecība.
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību

 1. Iesniegums;
 2. Personu apliecinošs dokuments, pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu klātienē, notariāli apliecināta pilnvaras kopija, ja sūta pa pastu).
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

1 EUR

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

 1. Iesniegums;
 2. Politiski reprēsētās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
 3. Personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu klātienē, notariāli apliecināta pilnvaras kopija, ja sūta pa pastu).
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Pašvaldības budžetā kļūdaini ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa summu pārskaitīšana un pārmaksu atmaksa un novirzīšana

 1. Iesniegums par novirzīšanu, iesniegums par atmaksu;
 2. Personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu klātienē, notariāli apliecināta pilnvaras kopija, ja sūta pa pastu).
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanas adresi

 1. Iesniegums
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Vides pārvaldības pakalpojumi

Nosaukums Dokumenti Vieta Cena

Koku ciršanas atļauja ārpus meža zemēs

 1. Iesniegums;
 2. Zemes robežu plāns ar ieskicētu koku atrašanās vietu.
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

vai tiek aprēķināts atbilstoši MK noteikumiem nr. 309.

Klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršana

 1. Iesniegums domē vai mutiska vides pārvaldības speciālists informēšana.
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana.

Vides pārvaldības speciālists atbilstoši normatīvajiem aktiem veic rūpnieciskās zvejas tiesību limita sadali Kārsavas novada administratīvās teritorijas iekšējos ūdeņos un limita robežās organizē līgumu slēgšanu par zvejas tiesību nomu.
 1. Iesniegums;
 2. Personu apliecinošs dokuments fiziskām personām;
 3. Juridiskām komersanta apliecība.
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes Atkarībā no piešķirtā limita un zvejas rīka

Speciālas atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos.

 1. Iesniegums
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

14,23 EUR

Bāriņtiesas pakalpojumi

Nosaukums Dokumenti Vieta Cena

Aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses

  Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas, un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski neaudzina bērnu un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.

 1. Iesniegums;
 2. Dzimšanas apliecības kopija.
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Lemj par bērna uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu

 1. Iesniegums;
 2. Dzimšanas apliecības kopija.
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu (atcelšanu, atlaišanu)

 1. Iesniegums;
 2. Dzimšanas apliecības kopija;
 3. Laulības apliecības kopija, ārsta izziņa.
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Lemj par atļauju pieņemt vai noraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu. Lemj par īpašuma iegūšanu bērnam (un citi gadījumi saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 21.pantu)

 1. Iesniegums;
 2. Dzimšanas apliecības kopija;
 3. Miršanas apliecības kopija;
 4. Laulības apliecības kopija;
 5. Inventāra saraksts.
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Lemj par aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu, prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu

 1. Iesniegums;
 2. Dzimšanas apliecības kopija.
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Sniedz atzinumu par personas atbilstību aizbildņa vai aizgādņa pienākumu pildīšanai

 1. Iesniegums;
 2. Dzimšanas apliecības kopija.
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Lemj par personas atzīšanu par adoptētāju un citi gadījumi saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 34.pantu

 1. Iesniegums;
 2. Laulības apliecības kopija;
 3. Iizziņa par ienākumiem;
 4. CV;
 5. Āārsta izziņa u.c.
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Lemj par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā

 1. Iesniegums;
 2. Dzimšanas apliecības kopija;
 3. Āārsta izziņa
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Lemj par viesģimenes, audžuģimenes statusa piešķiršanu

 1. Iesniegums;
 2. Dzimšanas apliecības kopija;
 3. Ārsta izziņa;
 4. Psihologa atzinums
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Lemj par aizgādnības nodibināšanu un aizgādņa iecelšanu (personai, mantai, mantojumam, testamenta izpildīšanai)

 1. Iesniegums
 2. Tiesas lēmums
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Sniedz atzinumus pēc tiesas pieprasījuma (saskarsmes tiesības, aizgādības tiesības, paternitāte)

 1. Tiesas pieprasījums
Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai pieprasījumu izgatavošana, apliecību izsniegšana

  Kārsavas novada pašvaldība un pagastu pārvaldes

Bezmaksas

Apliecinājumu izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

Nosaukums Dokumenti Vieta Cena

Mantojuma saraksta sastādīšana pēc tiesas vai notāra pieprasījuma

 1. Dokumenti, kas sniedz informāciju par mantoto mantu vērtību un stāvokli, kuri izmantoti inventāra saraksta sastādīšanā (piem., kadastrālā vērtība zemei).
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

48,38 EUR

50% atlaide, ja mantojumu pieņem nepilngadīgā vārdā

Darījuma akta projekta sagatavošana

 1. Zemesgrāmatu apliecīb;
 2. Pase vai personas apliecība.
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

11,38 EUR

Darījuma apliecināšana (ja darījuma summa nepārsniedz 8537 EUR)

 1. Darījuma pušu pases vai personas apliecības.
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

7,11 EUR

Testamenta sastādīšana vai atsaukšana

 1. Pase vai personas apliecība.
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

18,50 EUR

Testamenta pieņemšana glabāšanā

 1. Privātais testamenta akts aploksnē;
 2. Pase vai personas apliecība.
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

34,15 EUR

Pilnvaras sagatavošana

 1. Pase vai personas apliecība.
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

4,27 EUR

Bezmaksas par pilnvarām:
 • Pensijas saņemšanai;
 • Bērnu ceļojošanai uz ārzemēm

Pilnvaras apliecināšana

 1. Pase vai personas apliecība.
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

2,85 EUR

Samazināta nodeva 1,42 EUR par pilnvarām:
 • pensijas saņemšanai;
 • bērnu ceļošanai uz ārzemēm

Pāraksta apliecināšana

 1. Pase vai personas apliecība.
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

2,85 EUR

Noraksta vai izraksta sastādīšana

 1. Pase vai personas apliecība.
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

1,42 EUR

(par katru lappusi)

Noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana

 1. Pase vai personas apliecība.
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

0,43 EUR

(par katru lappusi)

Paziņojuma izsniegšana

 1. Pase vai personas apliecība.
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

4,27 EUR

Apliecības izsniegšana par izsniegto paziņojumu

 1. Pase vai personas apliecība.
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

4,27 EUR

Nostiprinājuma lūguma Zemesgrāmatai sastādīšana

 1. Pase vai personas apliecība;
 2. Ar īpašumtiesību nostiprināšanu saistītie dokumenti (līgums, mantojuma apliecība, zemes robežu plāni u.c.).
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

7,11 EUR

Paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma

 1. Pase vai personas apliecība.
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

4,27 EUR

Apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšana un izsniegšana

 1. Pase vai personas apliecība.
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes

1,42 EUR

(par katru lappusi)

Cita veida dokumentu sastādīšana

 1. Pase vai personas apliecība.
Kārsava, Mērdzenes un Goliševas pagastu pārvaldes  

SIA "Kārsavas Namsaimnieks" pakalpojumi

Nosaukums Dokumenti Vieta Cena

Automašīnas Fiat Ducato izmantošana

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
 Teātra iela 3, Kārsava

0.79 EUR/km

Automašīnas Fiat Ducato maksa par dīkstāvi, iekraušanu un izkraušanu

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
 Teātra iela 3, Kārsava

 5.82 EUR/h

 Traktora MTZ-952.3 izmantošana

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
Teātra iela 3, Kārsava

 12.10 EUR/h

 Traktora BMI izmantošana

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
 Teātra iela 3, Kārsava

 14.52 EUR/h

Ekskavatora izmantošana

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
Teātra iela 3, Kārsava

24.20 EUR/h

Pacēlāja izmantošana

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
Teātra iela 3, Kārsava

7,26 EUR/h

 Šķidro netīrumu izsūknēšana

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
 Teātra iela 3, Kārsava

 11.50 EUR/m³

 Zāles pļaušana ar trimeri vai zāles pļāvēju

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
 Teātra iela 3, Kārsava

 3.03 EUR/0.01 ha

 Santehniķa pakalpojumi

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
Teātra iela 3, Kārsava

7.18 EUR/h

 Būvstrādnieka pakalpojumi

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
Teātra iela 3, Kārsava

7.18 EUR/h

 Remontatslēdznieka pakalpojumi

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
Teātra iela 3, Kārsava

7.18 EUR/h

 Metinātāja pakalpojumi

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
 Teātra iela 3, Kārsava

 7.18 EUR/h

Elektriķa pakalpojumi

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
Teātra iela 3, Kārsava

7.18 EUR/h

Palīgstrādnieka pakalpojumi

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
Teātra iela 3, Kārsava

6.61 EUR/h

Gāzes skaitītāja pārlikšana daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
Teātra iela 3, Kārsava

36.30 EUR

Gāzes skaitītāja noņemšana daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
Teātra iela 3, Kārsava

24.20 EUR

Gāzes skaitītāja uzlikšana daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī

 1. Pakalpojuma pieteikšana telefoniski 26555480
 2. Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts par padarīto darbu daudzumu, uz kura pamata klientam piestādīts rēķins.
Teātra iela 3, Kārsava

25.00 EUR

Sociālā dienesta pakalpojumi

Nosaukums Dokumenti Vieta Cena

Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
izvērtēt ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli un izsniegt izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam. Pakalpojuma rezultāts – izziņa
Pakalpojuma saņēmēja apraksts:
personai jābūt deklarētai Kārsavas novadā un:
 • ienākumi trūcīgai ģimenei (personai) nepārsniedz katram ģimenes loceklim 128,06 EUR mēnesī;
 • tai nav noslēgti uztura līgumi;
 • tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
 • tai nav skaidras naudas uzkrājumu, vērtspapīri vai īpašums, izņemot pašvaldības saistošajos noteikumos minēto  kustamo un nekustamo īpašumu.
 • persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā
Iesniegums, tam jāpievieno:
 • Iztikas līdzekļu deklarāciju
 • Iesniedz izziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.
Deklarācijā norāda šādus ģimenes ienākumus: 1. par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
 • ienākumi no algota darba;
 • VSAA pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
 • atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
 • citi ienākumi;
2. par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības. 3. ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests  

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Pakalpojuma funkcija:
izvērtēt ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli un izsniegt izziņu par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai, pamatojoties uz Kārsavas novada domes lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni. Pakalpojuma rezultāts – izziņa
Pakalpojuma saņēmēja apraksts:
personai jābūt deklarētai Kārsavas novadā un:
 • ienākumi maznodrošinātas ģimenei (personai) nepārsniedz katram ģimenes loceklim 200,00 EUR mēnesī;
 • materiālo situāciju izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai
Iesniegums, tam jāpievieno:
 • Iztikas līdzekļu deklarācija
 • Iesniedz izziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.
Deklarācijā norāda šādus ģimenes ienākumus:
 1. par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem: ienākumi no algota darba; VSAA pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi; atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts; citi ienākumi.
 2. par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības.
 3. ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā.
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests  

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā - GMI) Kārsavas novada iedzīvotājiem

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
sociālais  dienests nodrošina materiālu atbalstu naudas izteiksmē vai samaksu par pakalpojumu personai (ģimenei) situācijās, kad persona (ģimene) objektīvu iemeslu dēļ nespēj gūt ienākumus, lai apmierinātu pamatvajadzības.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
pabalstu piešķir un izmaksā ģimenei, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošai personai, ja tās pilda likumā ,,Par sociālo drošību,, noteiktos līdzdarbības pienākumus un, ja nepieciešams iesaistās sociālā rehabilitācijas pasākumos. Pabalstu piešķir lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušam ģimenēm (personām) un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.
Pakalpojuma saņēmēja apraksts:
tiesības saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai 64,00 eiro apmēra ir ģimenēm (personām), kas atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
 1. Pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā pamatojoties uz ģimenes( personas) iesniegumu un trūcīgas ģimenes (personas) statusu apliecinošiem dokumentiem.
 2. Sociālajā dienestā jāiesniedz dokumenti (oriģināli):
 3. Iesniegums, tam jāpievieno:
 • Iztikas līdzekļu deklarāciju
 • Iesniedz izziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.
 1. Deklarācijā norāda šādus ģimenes ienākumus: par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem: ienākumi no algota darba; VSAA pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi; atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts; citi ienākumi.
 2. par laikposmu no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim – ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības.
 3. ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā.
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests  

Dzīvokļa pabalsts

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) sniegt palīdzību ar mājokli saistīto jautājumu risināšanā.
Pakalpojuma īss apraksts:
dzīvokļa pabalsts ir Kārsavas novada pašvaldības pabalsts, kas paredzēts:
 • Trūcīgo vai maznodrošināto personu (ģimeņu) mājsaimniecībām ar centralizētu apkuri – dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas par pakalpojumiem (apkure, ūdens, gāze, citi komunālie pakalpojumi, elektroenerģija), kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, daļējai segšanai
 • Trūcīgo vai maznodrošināto personu (ģimeņu) mājsaimniecībām ar individuālu apkuri – ar mājokļa apsaimniekošanu saistīto kārtējo izdevumu (īre, komunālie maksājumi), elektroenerģijas patēriņa, līdz divu gāzes balonu un/vai kurināmā iegādes izdevumu segšanai.
Pašvaldībā noteiktais dzīvokļa pabalsta apmērs trūcīgām personām (ģimenēm) - līdz 180,00 euro; maznodrošinātām personām (ģimenēm) – līdz 140,00 euro.
Pakalpojuma saņēmēja apraksts:
tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir personām (ģimenēm), kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss. Dzīvokļa pabalstu var izmaksāt divas reizes gadā, noteikto pabalsta summu, sadalot divās daļās, gada laikā nepārsniedzot trūcīgām vai maznodrošinātām personām (ģimenēm) noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru.
 1. Iesniegums
 2. īpašuma apliecinošu dokumentu vai īres un/vai apsaimniekošanas līguma kopiju
 3. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu apliecinošus dokumentus (rēķinus, kvītis, apmaksas čekus) par pēdējiem 3 mēnešiem.
 4. kurināmā iegādei maksājuma kvīti/čeku ar personas datiem vai pavadzīmi/rēķinu no uzņēmuma, kas piegādās kurināmo.
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests  

Pabalsts krīzes situācijā

Pakalpojuma funkcija:
pabalsts paredzēts krīzes situācijā nonākušām personām un ģimenēm, lai nodrošinātu minimālās pamatvajadzības krīzes pārvarēšanai.
Pakalpojuma apraksts:
pabalstu piešķir un izmaksā personai /neizvērtējot ienākumus, bet ņemot vērā neparedzamo apstākļu zaudējuma sekas. Ja personai /ģimenei pienākas cits valsts noteiktais pabalsts un tas ir pietiekams minimālo izdevumu segšanai pabalsts netiek piešķirts. Pabalstu krīzes situācijā piešķir - ugunsgrēka gadījumā līdz EUR 1000 personai (ģimenei), plūdu vētru un citu dabas stihiju gadījumā līdz EUR 500  personai (ģimenei), citās iepriekš neparedzamajās situācijās (zādzība, smaga saslimšana, ilgstoša ārstēšanās, avārija, u.tml.) līdz EUR 300 vienai personai (ģimenei) gadā).
 1. Iesniegums
 2. Ugunsdrošības akts
 3. Citi ārkārtas situācijas izraisīto seku apliecinoši dokumenti
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests  

Pabalsts veselības aprūpei trūcīgai vai maznodrošinātai personai (ģimenei)

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
pabalsts veselības aprūpei 80,00 eiro apmērā paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu, medicīnisko preču iegādes un sabiedriskā transporta izdevumu segšanai, braucot uz kādu no ārstēšanās iestādēm valsts robežās. Pabalstu veselības aprūpei briļļu iegādes izdevumu segšanai piešķir līdz 60,00 eiro gadā, katram bērnam līdz 24 gadu vecumam, ja bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ir vecāku apgādībā.
Pakalpojuma saņēmēja apraksts:
tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm).  
 1. Iesniegums;
 2. Pabalsta pieprasīšanas gadā izdoti ārstēšanās izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (kvītis, rēķinus, biļetes, pirkuma čekus ar pircēja rekvizītiem un ārsta nozīmēto  medikamentu recepšu kopijas, stingrās uzskaites EKA čeki vai kvītis;
 3. Izziņa no mācību iestādes par bērnu no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās (ja pabalsts pieprasīts bērnam briļļu iegādei)
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests  

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
sniegt materiālu atbalstu naudas izteiksmē bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm izglītības iegūšanai un audzināšanai.
Pakalpojuma īss apraksts:
pabalstu piešķir reizi gadā pirms mācību gada sākuma vai mācību gada sākumā skaidrā naudā 40,00 euro apmērā skolas piederumu, kancelejas preču, apģērbu vai apavu iegādei. Pabalstu piešķir ja bērns apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi - no 5 gadu vecuma un vispārizglītojoši mācību iestādi - līdz 18 gadu vecumam.
Pakalpojuma saņēmēja apraksts:
tiesības saņemt pabalstu 40,00 euro apmērā ir katram bērnam ģimenē, kurš uzsāk mācības 1. klasē. Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem (izņemot bērnus, kuri uzsākuši mācības 1.klasē) ir tiesības saņemt pabalstu 40,00 euro apmērā uz vienu mājsaimniecību.
 1. Iesniegums,
 2. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests  

Bērna dzimšanas pabalsts

Pakalpojuma funkcija:
tas paredzēts jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.
Pakalpojuma apraksts:
tiesības saņemt bērna dzimšanas pabalstu ir bērna vecākiem, ja viena no vecāka deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta līdz bērna piedzimšanai Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vecāki jaundzimušo bērnu ir deklarējuši Kārsavas     novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tiesības saņemt pabalstu saglabājas 6 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas. Pabalsta apmērs 150.00 euro par vienu jaundzimušo bērnu, 400,00 euro par dieviem jaundzimušajiem bērniem (dvīņiem). Bērna dzimšanas pabalsts ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts, kuru piešķir neizvērtējot ģimenes (personas) materiālos resursus.
 1. Iesniegums
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests  

Apbedīšanas pabalsts

Pakalpojuma funkcija:
apbedīšanas pabalsts ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts, lai sniegtu palīdzību Kārsavas novadā deklarētās personas nāves gadījumā:
 •  ja personai nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu vai pabalstu no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras, vai tas ir mazāks par Kārsavas novada pašvaldības noteikto pabalsta apmēru, kas atbilst minimālajiem apbedīšnas izdevumiem līdz 300 euro un saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku.
Pakalpojuma apraksts:
pabalstu piešķir un aprēķina personai , kura uzņēmusies apbedīšanu. Gadījumā  ja nav personas, kura uzņemtos apbedīšanu, Kārsavas novada pašvaldība slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus. Pabalstu var saņemt 3 mēnešu laikā no personas nāves gadījuma dienas. Ja termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ, Sociālais dienests izvērtē personas tiesības saņemt pabalstu. Pabalstu samazina par VSSA aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.
 1. Iesniegums
 2. Miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)
 3. Izziņa no VSSA aģentūras par apbedīšanas pabalsta apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu
 4. Preču pavadzīmes-rēķini, ja slēgts līgums par apbedīšanu ar fizisku (juridisku) personu
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts politiski represētām personām

Pakalpojuma funkcija:
pabalsts politiski represētām personām ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts, ko  piešķir neizvērtējot materiālos resursus.
Pakalpojuma apraksts:
pabalsts tiek piešķirts Kārsavas novada pašvaldībā pastāvīgi dzīvojošām personām, kurām ir piešķirts politiski represētās personas statuss. Pabalstu piešķir 2 reizes gadā (marta un novembra mēnesī) 25,00 euro apmērā. Pabalstu izmaksā pēc Sociālā dienesta sastādītā saraksta.
 Iesniegums Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts Otrā pasaules kara dalībniekiem

Pakalpojuma funkcija:
pabalsts Otrā pasaules kara dalībniekiem ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts, ko  piešķir neizvērtējot materiālos resursus.
Pakalpojuma apraksts:
pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts Otrā pasaules kara dalībniekiem pēc sociālā dienesta sastādītā saraksta, maija mēnesī. Pabalsta apmērs 50,00 euro.
 Iesniegums Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem

Pakalpojuma funkcija:
pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts, ko  piešķir neizvērtējot materiālos resursus.
Pakalpojuma apraksts:
pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts Afganistānas kara dalībniekiem pēc Sociālā dienesta sastādīta saraksta februāra mēnesī. Pabalsta apmērs 50,00 euro. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā
 Iesniegums Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Pakalpojuma funkcija:
pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts, ko  piešķir neizvērtējot materiālos resursus.
Pakalpojuma apraksts:
pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pēc Sociālā dienesta sastādīta saraksta decembra mēnesī. Pabalsta apmērs 50,00 euro. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā.
 Iesniegums Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma

Pakalpojuma funkcija:
pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts, ko  piešķir neizvērtējot materiālos resursus.
Pakalpojuma apraksts:
tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras ir atbrīvotas no soda izciešanas vietas. Pabalsts ir vienreizējs, pabalsta apmērs 40,00 euro. Iesniegums jāiesniedz viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma.
 1. Iesniegums
 2. Izziņa no ieslodzījuma vietas
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts hemodialīzes slimniekiem

Pakalpojuma funkcija:
pabalsts hemodialīzes slimniekiem ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts, ko  piešķir neizvērtējot materiālos resursus.
Pakalpojuma apraksts:
tiesības saņemt pabalstu ir hemodialīzes slimniekiem. Pabalsta apmērs 100 euro gadā.
 1. Iesniegums
 2. Izraksts no stacionārās/ambulatorās kartes.
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts Ziemassvētkos

Pakalpojuma funkcija:
pabalsts Ziemassvētkos ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts, ko  piešķir neizvērtējot materiālos resursus.
Pakalpojuma apraksts:
pabalstu piešķir un izmaksā decembra mēnesī pēc Sociālā dienesta sastādīta saraksta. Pabalsta apmērs 30 euro.
Pakalpojuma saņēmēja apraksts:
tiesības saņemt pabalstu trīs veidu iedzīvotāju grupām:
 • daudzbērnu ģimenēm, kuras audzina 3 un vairāk bērnus, tajā skaitā arī bērnus, no 18 līdz 24 gadu vecumam, kuri turpina mācības vispārējās izglītības iestādēs klātienē, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās izglītības programmās vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studijās un ir vecāku apgādībā. Pabalsta apmērs 30 euro apmērā par katru bērnu.
 • vientuļiem pensionāriem 30 euro vienu uz mājsaimniecību
 • personām ar invaliditāti kopš bērnības 30 euro apmērā uz vienu mājsaimniecību,
 • trūcīgām/maznodrošinātām vienām atsevišķi dzīvojošām, nestrādājošām personām ar invaliditāti vai pensionāriem – EUR 50,00.
Ja mājsaimniecības sastāvā ir daudzbērnu ģimene, un invalīdi kopš bērnības, un vientuļie pensionāri, mājsaimniecība tiesīga saņemt atbilstoši noteiktai iedzīvotāju grupai -  tikai vienu pabalstu.
 Iesniegums Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts Ziemassvētkos (dāvanas)

Pakalpojuma funkcija:
pabalsts Ziemassvētkos (dāvanas veidā) ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts, ko  piešķir neizvērtējot materiālos resursus.
Pakalpojuma apraksts:
tiesības saņemt pabalstu (dāvanu veidā) līdz 5,00 euro vērtībā ir:
 • vientuļiem pensionāriem;
 • personām ar invaliditāti kopš bērnības.
Tiesības saņemt pabalstu (dāvanu veidā) līdz 6,00 euro vērtībā ir:
 • ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri ar Kārsavas novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietoti audžuģimenēs, ja bērni  apmeklē ārpus Kārsavas novada pašvaldības teritorijas izglītības iestādes
   Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un ar celiakiju slimojošie bērni

Pakalpojuma funkcija:
pabalsts ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un ar celiakiju slimojošie bērni ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts, ko  piešķir neizvērtējot materiālos resursus.
Pakalpojuma apraksts:
tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un/vai bērni ar celiakiju (glutēna nepanesamību) līdz 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ir vecāku apgādībā – 50,00 euro apmērā katram bērnam.
 1. Iesniegums, uzrādot dokumentu, kas apliecina, ka bērnam ir piešķirta invaliditāte un/vai ir noteikta celiakija/glutēna nepanesamība;
 2. Izziņa no mācību iestādes par pilngadīgo bērnu līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās.
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti kopš bērnības

Pakalpojuma funkcija:
pabalsts apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai vientuļiem pensionāriem un pilngadīgām personām ar invaliditāti kopš bērnības ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts, ko  piešķir neizvērtējot materiālos resursus.
Pakalpojuma apraksts:
tiesības saņemt pabalstu ir:
 • vientuļiem pensionāriem ;
 • pilngadīgām personām ar invaliditāti kopš bērnības
Pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā (marta mēnesī) - atsevišķi dzīvojošai personai vai ģimenei 90,00 euro apmērā uz vienu mājsaimniecību, pēc Sociālā dienesta sastādītā saraksta. Pabalstu apkurei vai kurināmā iegādei nepiešķir, ja persona (ģimene) ir saņēmusi dzīvokļa pabalstu kā trūcīga vai maznodrošināta persona (ģimene).
 Iesniegums Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

Pakalpojuma funkcija:
pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts, ko  piešķir neizvērtējot materiālos resursus.
Pakalpojuma apraksts:
pabalstu piešķir personām, kuras sasniegušas 80; 85; 90; 95 gadu vecumu, 40 euro apmērā. Personām 100 un vairāk gadu jubilejā pabalstu piešķir 100 euro apmērā. Pabalsts tiek piešķirts mēnesī, kad persona sasniegusi 80; 85; 90; 95 un 100 un vairāk gadu vecumu. Pabalsts tiek piešķirts pēc Kārsavas  novada sociālā dienesta sastādītā saraksta, pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas speciālista sniegtajām ziņām par nozīmīgo jubileju.
 Iesniegums Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā personai izsniedz skaidrā naudā, nogādājot to pabalsta saņēmēja dzīvesvietā.  

Pabalsts dokumentu noformēšanai

Pakalpojuma funkcija:
pabalsts dokumentu noformēšanai ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts.
Pakalpojuma apraksts:
pabalstu piešķir un izmaksā personām, kurām ir piešķirts trūcīgas personas/ģimenes statuss un kura nespēj segt izdevumus par personu apliecinoša dokumenta (pases vai identifikācijas kartes), arhīva izziņas vai citu dokumentu noformēšanu, ja tas nepieciešams sociālās situācijas risināšanai. Pabalsta apmērs ir līdz 50,00 euro.
 1. Iesniegums
 2. Izziņa no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ,,Izziņa par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai,,
 3. Citi dokumenti, kas apliecina izdevumus par dokumentu noformēšanu
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts veselības aprūpei pensionāriem un personām ar invaliditāti

Pakalpojuma funkcija:
Pabalsts veselības aprūpei pensionāriem un personām ar invaliditāti ir pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts
Pakalpojuma apraksts:
tiesības saņemt pabalstu ir: Nestrādājošām pensijas vecuma  personām (izņemot vientuļiem pensionāriem); Nestrādājošām personām, kurām ir noteikta invaliditāte Pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā  - līdz 50 euro apmērā katram nestrādājošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, ja kopējie (ģimenes) ienākumi nepārsniedz 300 euro vienai personai mēnesī. Pabalstu piešķir šādu medicīnisko pakalpojumu apmaksai: ārstniecības iestāžu sniegto stacionāro/ambulatoro pakalpojumu, speciālistu konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu, veikto medicīnisko manipulāciju, fizikālo medicīnisko pakalpojumu, zobu ārstēšanas, zobu protezēšanas pakalpojumu, recepšu medikamentu, veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanai.
Pabalstu nepiešķir, ja:
 • personas ienākumi pārsniedz 300 euro;
 • pabalsta pieprasītājs nav iesniedzis ārstēšanās izdevumus apliecinošus dokumentus;
 • persona ir saņēmusi pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai kā trūcīga/maznodrošināta persona;
 • persona ir vientuļš (-a) pensionārs (-e) vai persona ar invaliditāti kopš bērnības
 1. Iesniegums
 2. kalendārajā gadā izdotu ārstēšanās izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (kvītis, rēķini, pirkuma čeki, ārsta nozīmēto dokumentu receptes) – ar norādītiem personas datiem.
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts aizgādnim

Pakalpojuma funkcija:
sniegt materiālu atbalstu aizgādnim, kuru par aizgādni iecēlusi Kārsavas novada bāriņtiesa pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
 • Pabalstu aizgādnim piešķir 160,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona atrodas aizgādņa aprūpē un nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.
 • Pabalstu aizgādnim piešķir 50,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.
Pabalstu aizgādnim izmaksā vienu reizi gadā uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma pamata.
Pakalpojuma saņēmēja apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu ir aizgādnim, kuru par aizgādni iecēlusi Kārsavas novada bāriņtiesa pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja.
 Iesniegums Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts aizbildnim

Pakalpojuma funkcija:
sniegt materiālu atbalstu aizbildnim, aizbildnībā esošā nepilngadīgā bērna vajadzībām
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pabalstu aizbildnim piešķir 160,00 euro apmērā par katru aizbildnībā esošo bērnu – vienu reizi kalendārajā gadā, iesniedzot Sociālajā dienestā iesniegumu
Pakalpojuma saņēmēja apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru par aizbildni bērnam ir iecēlusi Kārsavas novada bāriņtiesa.
 Iesniegums Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts bērna ēdināšanai izglītības iestādē

Pakalpojuma funkcija:
sniegt materiālu atbalstu trūcīgai/maznodrošinātai/ ģimenei pamatvajadzību nodrošināšanai -  bērna līdz 24 gadu vecumam, kurš apgūst arodizglītību, ēdināšanai izglītības iestādē.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pabalstu bērna ēdināšanai piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei līdz 1,50 euro apmērā bērnam līdz 24 gadu vecumam, kurš apgūst arodizglītību Kārsavas novada pašvaldības teritorijā esošajā izglītības iestādē – par faktiskajām apmeklējuma dienām. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesnieguma pamata, uz piešķirtā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa periodu. Pabalstu ēdināšanai izmaksā natūrā, veicot pārskaitījumu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar piestādīto rēķinu.
Pakalpojuma saņēmēja apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei, kurā ir bērns līdz 24 gadu vecumam, kurš apgūst arodizglītību Kārsavas novada pašvaldības teritorijā esošajā izglītības iestādē. Pabalstu bērna ēdināšanai izmaksā natūrā, veicot pārskaitījumu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar piestādīto rēķinu.
Iesniegums  Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Pabalsts daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai izglītības iestādē

Pakalpojuma funkcija:
sniegt materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm -  bērnu līdz 24 gadu vecumam, kuri apgūst arodizglītību, ēdināšanai izglītības iestādē.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
 • Pabalstu daudzbērnu ģimenei piešķir līdz 1,50 euro apmērā  par bērnu līdz 24 gadu vecumam, kurš apgūst arodizglītību Kārsavas novada pašvaldības teritorijā esošajā izglītības iestādē – par faktiskajām apmeklējuma dienām.
 • Pabalstu piešķir, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesnieguma pamata, pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai darba dienai. Pirms kārtējā mācību pusgada sākuma, ģimenei atkārtoti jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.
Pabalstu ēdināšanai izmaksā natūrā, veicot pārskaitījumu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar piestādīto rēķinu.
Pakalpojuma saņēmēja apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu ir daudzbērnu ģimenēm, kurās ir bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri apgūst arodizglītību Kārsavas novada pašvaldības teritorijā esošajā izglītības iestādē. Pabalstu bērna ēdināšanai izmaksā natūrā, veicot pārskaitījumu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar piestādīto rēķinu.
 Iesniegums  Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijās pilngadīgām personām

Pakalpojuma apraksts:
pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Saņēmējs:
Tiesības saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (izņemot personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai īslaicīgai aprūpei institūcijā noteikto apjomu, kā arī gadījumos, kad šis sociālais pakalpojums labāk atbilst personas vajadzībām konkrētajā situācijā.
 1. Iesniegums
 2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 3. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (veidlapa Nr. 027/u), kurā ir norāde par sociālā pakalpojuma nepieciešamību un medicīnisko kontrindikāciju neesamību sociālā pakalpojuma saņemšanai.
 4. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.
 5. Ja iesniedzējpersonai ir LR Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki, Sociālais dienests, LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, izvērtē likumīgo apgādnieku ienākumus un viņu spēju segt izdevumus par saņemto sociālo pakalpojumu.
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

Pakalpojuma apraksts:
īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pieaugušajām personām tiek nodrošināta SIA „Kārsavas slimnīcas”  īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā līdz 3 mēnešiem vai īpašu apstākļu (smags veselības stāvoklis, citi neparedzami apstākļi) dēļ – ilgāk par 3 mēnešiem.
Saņēmējs:
Sociālā dienesta piešķirto īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām ir tiesības saņemt Kārsavas novadā deklarētajām personām: pensijas vecuma personām, personām ar  invaliditāti, personām, kuras nonākušas ārkārtas situācijā bīstamā veselības stāvokļa dēļ, personām bez noteiktas dzīvesvietas (izņemot personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu, kā arī gadījumos, kad šis sociālais pakalpojums labāk atbilst personas vajadzībām konkrētajā situācijā.
 1. Iesniegums
 2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 3. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (veidlapa Nr. 027/u), kurā ir norāde par sociālā pakalpojuma nepieciešamību un medicīnisko kontrindikāciju neesamību sociālā pakalpojuma saņemšanai.
 4. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.
 5. Ja iesniedzējpersonai ir LR Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki, Sociālais dienests, LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, izvērtē likumīgo apgādnieku ienākumus un viņu spēju segt izdevumus par saņemto sociālo pakalpojumu.
Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests un attālinātajos klientu pieņēmšanas punktos (pagastos)  

Aprūpe mājās

Pakalpojuma apraksts:
sociālais dienests nodrošina sociālo aprūpi mājās, nodrošinot praktisku pakalpojumu kompleksu personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, savu pamatvajadzību apmierināšanu. Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz aprūpētāji un Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta struktūrvienības: Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta mobilā aprūpes grupa (turpmāk – mobilā aprūpes grupa) un Kārsavas novada sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes mobilā brigāde (turpmāk – mobilā brigāde). Mobilā brigāde (Kārsavā) – vada, organizē, kontrolē  aprūpētāju darbu, nodrošina sociālā darbinieka un psihologa pakalpojumus. Mobilā aprūpes grupa (Mežvidu pagastā, Mežvidos)  nodrošina aprūpi mājās.
Saņēmējs:
aprūpi mājās ir tiesības saņemt Kārsavas novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu reģistrējušas personas, kuras vecuma, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, un kurām saskaņā ar Civillikumu nav palīdzētspējīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību.
Tiesības saņemt pastāvīgu aprūpi ir:
 • personām, kas veselības stāvokļa vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem.
Tiesības saņemt pagaidu aprūpi ir:
 • personām, kas slimības vai atveseļošanās periodā nevar veikt ikdienas darbus un personisko aprūpi paša spēkiem.
 1. Iesniegums
 2. Ģimenes ārsta slēdziens par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību, norādot kontrindikāciju neesamību sociālā pakalpojuma saņemšanai.
 3. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 4. Likumīgo apgādnieku rakstisku iesniegumu, to ienākumus apliecinošus dokumentus, kā arī dokumentus, kas apliecinātu, ka apgādnieki nespēj nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ.
 5. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.
 1. Mobilā brigāde (Vienības ielā 52, Kārsavā)
 2. Mobilā aprūpes grupa („Aprūpes centrs”, Mežvidu pagastā, Mežvidos)
 
 

Kapsētu uzturēšana un pakalpojumu sniegšana

Kārsavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 “Kārsavas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” nosaka, Kārsavas novada administratīvajā teritorijā esošu kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietas piešķiršanas un kopšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kā arī nekoptas kapavietas aktēšanas kārtību

Nr. 13 “Kārsavas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”

Par kapavietas piešķiršanu lietošanā

Lai saņemtu kapavietu, personai ir jāiesniedz iesniegums Kārsavas novada pašvaldības attiecīgajā pagasta pārvaldē vai Kārsavas/Malnavas kapsētā – kapu pārzinim, norādot kapavietu skaitu un pievienojot dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) vai mirušā, kas ir kremēts, urnas pavadvēstules kopiju (uzrādot oriģinālu). Pēc iesnieguma izskatīšanas kapu apsaimniekotājs ierāda kapavietu, pamatojoties uz kapu pārziņa pieņemto lēmumu. Kapu pārzinis, pamatojoties uz kapavietas uzturētāja iesniegumu, var pieņemt lēmumu par kapavietas paplašināšanu apbedījuma veikšanai, izmantojot kapavietai piegulošo kapavietu (teritoriju) vai aktētās kapavietas brīvo platību piešķirt jauna apbedījuma veikšanai.

Kapavietu labiekārtošana

Kārsavas novada pašvaldība nesniedz kapavietu kopšanas un pieminekļu uzstādīšanas. Kapavietas uzturētājs var kopt kapavietu un kapavietai piegulošo celiņu pats vai arī noslēgt līgumu par kapavietas kopšanu ar juridisku vai fizisku personu.

Apbedīšanas kārtība

Apbedīšanu organizē kapavietas uzturētāja izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m, dziļumam – 1,5 m līdz zārka vākam. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi. Apbedījot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu. Urna ar mirušā pelniem ierokama 1 m dziļumā. Ierādāmo kapavietu izmēri ir attiecināmi arī uz urnu apbedīšanu. Ar Kārsavas novada kapsētu sīkāku informāciju var iepazīties šeit.
Saskaņā Kārsavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam U 10.3.2./ uzdevumu, Kārsavas novadā tiek labiekārtotas un nodrošinātas kapsētu un piemiņas vietu teritorijas sakārtošana un infrastruktūras attīstība:
 • uzstādītas norādes uz visām Kārsavas novad kapsētām;
 • izveidota ūdens ņemšanas vieta Naudaskalna, Zobļevas, Malnavas, Šalaju, Piragovas u.c. kapsētās;
 • uzstādītas bioloģiskās tualetes Kārsavas, Naudaskalna, Zatišku un Lakšinieku, Zobļevas, Silarašu u.c. kapos;
 • Malnavas (Kārsavas) (2018) un Naudaskalna (2019) kapos tika veikta esošo apbedījuma vietu izvietojumu fiksēšana. Šobrīd ir uzsākta Krieviņu un Skobulīnes kapu apbedījumu vietu izvietojuma fiksēšana, tuvākajos gados plānots to veikt arī citās novada kapsētās;
 • kapsētu teritorija ir paplašināta par 1,2ha;
 • Malnavas kapsētā veikti kapsētas teritorijas paplašināšanas un labiekārtošanas darbi.
Joprojām visās kapsētās aktuāls jautājums ir atkritumu izmešana. Atkritumiem paredzētajās vietās atrodas informatīvās plāksnītes ar norādēm, kā tie sašķirojami un kur izmetami. Kaudzēs tiek mesti dabīgas izcelsmes atkritumi (lapas, skujas, vecie ziedi, zāle u.c.). Atkritumu konteineros metams stikls, plastmasa, kartons, papīrs. Ir norādes, kur novieto vecos kapakmeņus. Lūgums, veicot kapu sakopšanas darbus, ņemt vērā šīs norādes! Ir jāatgādina, ka uz kapu teritorijas konteineriem vest un tajos izmest atkritumus no privātīpašumiem ir aizliegts!
 

Citi pakalpojumi

Nosaukums Dokumenti Vieta Cena

Vienreizēja nodeva par tirdzniecību publiskā vietā.

Ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā.
  Kārsavas novada pašvaldība

 7.00 eiro

Vienreizēja nodeva par tirdzniecību publiskā vietā.

Ielu tirdzniecība pagastu teritorijā.
  Kārsavas novada pašvaldība

 4.00 eiro

Vienreizēja nodeva par tirdzniecību publiskā vietā.

Izbraukuma tirdzniecība pilsētas teritorijā
  Kārsavas novada pašvaldība

 14.00 eiro

Vienreizēja nodeva par tirdzniecību publiskā vietā.

Izbraukuma tirdzniecība pagastu teritorijā.
  Kārsavas novada pašvaldība

 9.00 eiro

Vienreizēja nodeva par tirdzniecību publiskā vietā.

Tirdzniecība gadatirgū pašvaldības noteiktā publiskā vietā pilsētas teritorijā.
  Kārsavas novada pašvaldība

7.00 eiro

Vienreizēja nodeva par tirdzniecību publiskā vietā.

Tirdzniecība gadatirgū pašvaldības noteiktā publiskā vietā pagasta teritorijā.
  Kārsavas novada pašvaldība

4.00 eiro

Nodeva par izklaidējoša pasākuma sarīkošanu publiskā vietā.

  Kārsavas novada pašvaldība

14.00 eiro

Nodeva par pašvaldības simbolikas (ģerboņa) izmantošanu.

Novada simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem līdz 100 eksemplāriem.
  Kārsavas novada pašvaldība

9.00 eiro

Nodeva par pašvaldības simbolikas (ģerboņa) izmantošanu.

Novada simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru vai citiem mērķiem virs 100 eksemplāriem.
  Kārsavas novada pašvaldība

21.00 eiro

Nodeva par pašvaldības simbolikas (ģerboņa) izmantošanu.

Novada simbolikas izmantošana masu informācijas līdzekļos patstāvīgi gada laikā.
  Kārsavas novada pašvaldība

71.00 eiro

Atļaujas saņemšana izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās.

Iesniegums Kārsavas novada pašvaldība  

Atļaujas saņemšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai.

 Iesniegums Kārsavas novada pašvaldība  

Izziņas izsniegšana par darījuma ar lauksaimniecības zemi tiesiskumu

Fiziskām personām:
 • Iesniegums
 • Personu apliecinošs dokuments
 • Darījuma akta oriģināls
 • Lauksaimniecisko izglītību apliecinošs dokuments
Juridiskām personām:
 • Iesniegums
 • Reģistrācijas apliecība
 • Darījuma akta oriģināls
 • Vismaz viena īpašnieka vai pastāvīga darbinieka izglītību juridiskās personas darbības jomā apliecinošs dokuments.
Kārsavas novada pašvaldības attīstības nodaļa, „Mežmuiža”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads.

Bezmaksas