Kontakti

Vienības 53, Kārsava,
Ludzas novads, LV-5717

Tālr.: 65781390
Fakss: 65711030
E-pasts: [email protected]

 

 

Darba laiks

darba-laiks

Darba dienās 8:00–16:30
Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

Rekvizīti

logo-valsts-kase

 

logo-swedbank

 

logo-citadele

 

Ziedojumu un dāvinājumu
konta rekvizīti

 

Novada vadība

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3. vietnieks
Valdis Maslovskis
65707146
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2. vietnieks
Oļegs Agafonovs
29488882
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietniece
Ināra Silicka
26146350
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Edgars Mekšs
65707401
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
Sergejs Jakovļevs
65707403

Kanceleja, sabiedriskās attiecības

Kancelejas vadītāja
Marita Stepanova
65781395
Pašvaldības sekretāre
Sandra Barsukova
29322477
Vecākā personāla speciāliste
Dzidra Šķirmante
65781395
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Antra Barkāne (ilgstošā prombūtnē)
26606506
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Solvita Dzērkale
26606506
Juriste
Vera Lipska
29383588

Pagastu pārvaldes

Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja/sekretāre
Irēna Kaupuže
26111413
Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja/sekretāre
Antra Bojāre
22017052
Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Koļčs
29485721
Mērdzenes pagasta pārvaldes sekretāre
Ināra Sarkane
65722225
Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja
Anna Gabrāne
26126901
Salnavas pagasta pārvaldes sekretāre
Inga Nalivaiko
65707363
Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs
Anatolijs Posredņikovs
29485760
Goliševas pagasta pārvaldes sekretāre
Larisa Žukova
65728022

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Galvenā grāmatvede
Ilona Lustika
26331583
Grāmatvede
Biruta Filipova
65781392
Grāmatvede
Elvīra Nagle
65781392
Grāmatvede
Mārīte Bernāne
65781392
Grāmatvede
Ineta Kadakovska
65781394
Grāmatvede
Ņina Filipova
65781394
Grāmatvede
Gunta Silicka
65781394
Grāmatvede
Ksenija Koļesņikova
65781392
Ekonomists
Māris Kulešs
65726921
Novada nodokļu administratore
Mārīte Poikāne
20221777

Izglītības iestādes, metodiķi

Kārsavas PII vadītāja
Vaira Šicāne
29384429
Izglītības metodiķe
Inta Laganovska-Vesere
29131628
Malnavas PII "Sienāzītis" vadītāja
Janīna Ņukša
28342785
Kārsavas vidusskolas direktors
Edgars Puksts
26192932
Mežvidu pamatskolas direktore
Vita Krišāne
26384014
Mērdzenes pamatskolas direktore
Inese Avota
28679555
Salnavas pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja
Silvija Geidāne
29396185
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Vera Krišāne
20223827

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
Daina Rudzīte
29325011

Bāriņtiesa

Juriste bāriņtiesā un bāriņtiesas locekle Kārsavā
Sandra Čeirāne
28686146
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Ineta Čoiča
28686389
Bāriņtiesas locekle (Mežvidu pagastā)
Elīna Grabovska
28300762
Bāriņtiesas locekle (Mērdzenes pagastā)
Lidija Čigāne
28723357
Bāriņtiesas locekle (Goliševas pagastā)
Larisa Žukova
29463290

Sociālais dienests, pansionāts “Mūsmājas”

Sociālais darbinieks darbā ar veciem cilvēkiem, ģimenes assistents
Vēsma Rancāne
26341266
Pansionāta vadītāja
Zenta Čačka
26319659
Sociālā dienesta vadītāja
Andžela Malakāne
26682737
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Genovefa Strode
65733245
Sociālās palīdzības organizatore
Tatjana Rakicka
65733245
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem
Ineta Ludborža
26648884
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - vadītāja
Inese Kačalova
28743768
Sociālās palīdzības organizatore Salnavā
Veneranda Kalve
26431755
Sociālā darbiniece Mērdzenē
Ināra Sarkane
65722225
Sociālā darbiniece Mežvidos
Dace Rancāne
28311560

Būvvalde

Būvvaldes vadītājs
Andrejs Stepāns
29141842
Būvinspektores palīgs
Andris Salītis
28377218
Būvinspektore
Ausma Auzāne
29225123

Attīstības nodaļa, iepirkumi, datorsistēmu administratrēšana un autoceļu uzturēšana

Vides inženieris
Edgars Skruļs
28677078
Attīstības nodaļas vadītāja
Inese Nagle
26414576
Iepirkumu speciāliste
Nadežda Tarasova
65781393
Zemes lietu vecākā speciāliste
Anna Orinska
65733135
Zemes lietu speciāliste
Ludmila Krišāne
65707363
Projektu vadītāja
Inese Lipska
26101155
Datortīklu, datorsistēmu administrators
Toms Barkāns
22011840
Nekustamā īpašuma speciāliste
Valentīna Bļinova
65781390
Projektu koordinatore
Rita Jonikāne
65733135
Teritorijas plānotāja
Mārīte Romanovska
26869560

Sporta, tūrisma, jaunatnes lietu speciālisti

Sporta metodiķis
Mihails Oļipovs
Tūrisma informācijas konsultante
Inga Zagorska
29327265
Jaunatnes lietu speciāliste
Solvita Dzērkale
Noformēšanas mākslinieks
Jānis Stepkāns
28603048

Saimniecības nodaļa

Saimniecības vadītājs
Aivars Lipskis
28684464
Darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības speciālists
Ernests Rinkevičs

Kultūras namu vadītāji

Salnavas kultūras nama vadītāja, novada kultūras darba koordinatore
Valentīna Kirsanova
29365654
Kārsavas kultūras nama vadītāja
Ināra Rasima
29330637
Mežvidu kultūras nama vadītāja
Antoņina Mūrniece
26306311
Mērdzenes kultūras nama vadītāja
Anita Šarkovska
26339241
Kultūras pasākumu organizatore
Agnese Medne
Goliševas kultūras nama vadītāja
Oksana Andrejeva

Bibliotēkas

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja. Kārsavas novada bibliotēku koordinatore
Inta Jurča
29326819
Bozovas ārējā apkalpošanas punkta bibliotekāre
Irina Barkeviča
28352258
Salnavas pagasta bibliotēkas vadītāja
Modrīte Lele
28355187
Malnavas pagasta Nesteru bibliotēkas vadītāja
Zinaīda Kaupuže
28357956
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja
Veronika Šķestere
28308160
Mežvidu pagasta Ranču bibliotēkas vadītāja
Anna Kalniņa
26103108
Mērdzenes pagasta bibliotēkas vadītāja
Janīna Kadakovska
25650640
Goliševas pagasta bibliotēkas vadītāja
Skaidrīte Lankovska
65728022
Bibliotekāre Kārsavas pilsētas bibliotēkā
Ludmila Andrejeva
65733162
Bērnu nodaļas vadītāja Kārsavas pilsētas bibliotēkā
Aija Paršova
65733162

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Speciāliste
Daina Rudzīte
28080810
Speciālists
Jānis Kašs
66954905

Piesakieties jaunumiem

Sapratu