Atbilstoši Kārsavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem noteiktām iedzīvotāju grupām būs iespēja saņemt Ziemassvētku dāvanas  (saldumu paciņas),  pabalstu Ziemassvētkos (naudas izteiksmē).

Ziemassvētku dāvanas (saldumu paciņas) decembra mēnesī saņems:

  • Vientuļie pensionāri (kuriem nav bērnu) un personas ar invaliditāti kopš bērnības;
  • Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, kuri ar Kārsavas novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietoti audžuģimenēs un apmeklē ārpus Kārsavas novada pašvaldības teritorijas izglītības iestādes.

Ziemassvētku dāvanas tiks nogādātas uz mājām vai arī būs iespēja tās saņemt Sociālajā dienestā.

Pabalstu Ziemassvētkos (naudas izteiksmē) sākot no 14.decembra Kārsavas novada pašvaldības pilsētas un pagastu kasēs varēs saņemt:

  • Daudzbērnu ģimenes, kuru bērni ir vecāku apgādībā – EUR 30 apmērā par katru bērnu, iesniedzot Sociālajā dienestā iesniegumu un izziņu no mācību iestādes par bērnu no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās;
  • Trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes ar bērniem – EUR 50 par katru bērnu, iesniedzot Sociālajā dienestā iesniegumu un izziņu no mācību iestādes par bērnu no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās;
  • Vientuļie pensionāri (kuriem nav bērnu) un personas ar invaliditāti kopš bērnības – EUR 30 apmērā uz vienu mājsaimniecību, Kārsavas pilsētā – pēc sastādīta saraksta (ņemot vērā lielo pabalstu saņēmēju skaitu), savukārt pagastos – iesniedzot iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;
  • Vienas atsevišķi dzīvojošas, nestrādājošas personas ar invaliditāti  vai pensionāri, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss – EUR 50, iesniedzot Sociālajā dienestā iesniegumu;
  • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki pēc Sociālā dienesta sastādīta saraksta – EUR 50 apmērā.

Sociālais dienests aicina savlaicīgi iesniegt iesniegumus Ziemassvētku pabalsta saņemšanai!

Sociālā dienesta vadītāja, A.Malakāne