Kārsavas novada pašvaldība realizējusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai  Malnavas pagasta PII “Sienāzītis”” (KPFI-15.3/62), kura mērķis bija novērst siltumenerģijas zudumus un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot tērētos finanšu līdzekļus apkurei un kaitējumu videi, tai skaitā samazinot arī oglekļa dioksīda emisijas apjomus.

2015. gada 30. janvārī projekts noslēdzās. Piecus gadus Kārsavas novada pašvaldība nav mainījusi galveno ēkas lietošanas veidu, uzturējusi un saglabājusi Projekta ietvaros iegādātās un uzstādītās tehnoloģijas,  iekārtas.  Piecus gadus tika veikta ēkas iekštelpas temperatūras uzskaite, siltumenerģijas skaitītāju rādījumu uzskaite, apkopoti dati monitoringa pārskatā un iesniegti Vides  investīcijas fondā.

Projekta rezultātā CO2 emisiju ietaupījums sasniegts, CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs arī. Plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā ir 89,6 kWh/m2, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo situāciju rada 139,1 kWh/m2 ietaupījumu.

Projekta rezultātā tika nosiltināta Malnavas pagasta pirmskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”. Tika veikta virkne pasākumu, lai novērstu siltumenerģijas zudumus un palielinātu ēkas energoefektivitāti: ārsienu siltināšana, cokola un jumta pārseguma siltināšana, nenomainīto logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija.

Samazinoties CO2 izmešiem atmosfērā, tika uzlabota gaisa kvalitāte pagastā, ieguvēji tiešā veidā ir iedzīvotāji, kā arī Malnavas pagasta PII “ Sienāzītis” pašreizējie un nākamie audzēkņi un personāls, jo ēkā tika nodrošināts labāks termālā komforta līmenis.

Projektu vadītāja
Inese Lipska
E-pasts: inese.lipska@karsava.lv