nacionalais_attistibas_plans

Šī gada 17. februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/006 “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” īstenošanu. Tas ir pirmais šāda veida apjomīgs projekts, ko Ludzas novada pašvaldība īstenos sadarbībā ar Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību, un kurā aktīvi iesaistīsies arī komersants – SIA “Latgales dārzeņu loģistika”.

Kārsavas novada pašvaldība būs atbildīga un līdzfinansēs divas projekta darbības: pašvaldības ceļa Nr. 154 pārbūve Mežvidu pagastā un bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas sistēmas izbūvi ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagasta, Klonešnīkos. 2017. gada 1. jūnijā Kārsavas novada pašvaldība parakstīja uzņēmuma līgumu ar SIA “Rubate” (līguma summa 421 153,22 EUR), kas būvēs bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, sadzīves kanalizāciju, sūkņu staciju un ūdensvadu, kā arī ceļu, kas nodrošinās piebraukšanu pie attīrīšanas iekārtām un vairākiem komersantiem.

Būvuzraudzību veiks SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzības pienākumus pildīs SIA “Inženierprojekti videi”, kas arī izstrādāja būvprojektu. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz šī gada beigām.

Otrs līgums, ko Kārsavas novada pašvaldība šī gada 1. jūnijā parakstīja ar SIA “Ceļi un tilti” ir par pašvaldības ceļa P 154 posma (0,00-0,350) pārbūvi Mežvidu pagasta Klonešnīkos (līguma summa 159 449,14 EUR). Būvuzraudzību veiks SIA ”BaltLineGlobe”, autoruzraudzību – SIA “XDRAFTS”.

Plānots, ka darbi tiks paveikti līdz šī gada oktobrim.

Attēlā: Kārsavas novada pašvaldības ceļš 154 Mežvidu pagasta Klonešnīkos.

Projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 205 291.99 euro, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 616 528.19 euro un valsts budžeta dotācija sastāda 128 042.64 euro. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Inese Nagle
Attīstības nodaļas vadītāja