Kārsavas novada pašvaldība ir iesaistījusies pārrobežu projektā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam un īstenos daļu pasākumu šajā projektā. Šī gada 1.novembrī pēc Pečoru rajona (Krievija) administrācijas ielūguma notika Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” (No. LV-RU-009, akronīms ”No Hobija uz Biznesu”) partneru tikšanās. Šajā tikšanās reizē notika trīs pasākumi, kuros tikās pašvaldību vadītāji, speciālisti, uzņēmēji un amatnieki.

Kārsavas novada pašvaldību projekta uzraudzības komitejā (PSC) pārstāvēja pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis un tirdzniecības misijā un kontaktbiržā mūsu novadu pārstāvēja uzņēmējs Jānis Šicāns.

20191101_123221

Uzņēmēji un amatnieki dalījās pieredzē un pēc tirdzniecības misijas un kontaktbiržas moderatores Svetlanas Jarlikovskas, Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības atbalsta fonda speciāliste, ierosinājuma, nolēma izveidot kopīgu baneri mājas lapā, kur būtu pieejama informācija visiem šī pasākuma dalībniekiem un citiem projekta partneru pašvaldību mājražotājiem un amatniekiem, kā arī atzinīga novērtēja projekta doto iespēju iepazīt mazo ražotāju iespējas un problēmas citā valstī. Pēc aktīva darba projekta ietvaros noorganizētajos pasākumos, visiem dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar nesen Pečoros jaunatklāto linu muzeju “Linu guberņa”.

Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas un kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā. Projekts tiks ieviests laikā no 2019.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Projekta ietvaros katrs projekta partneris organizēs pie sevis vai iesaistīsies kādas kopīgās aktivitātes – semināra, kontaktbiržas vai Robežtirgus organizēšanā, kā arī partneri pilnveidos tirgus vai tirdzniecības vietas, iegādājoties aprīkojumu tirgu labiekārtošanai utt. Kārsavas novada pašvaldība ir atbildīga par viena pārrobežu tirgus organizēšanu (projekta laikā būs 4, tai skaitā 2 Latvijā un 2 Krievijā), kā arī līdzdarbosies tirdzniecības misiju, kontaktbiržu, izglītojošo semināru – diskusiju organizēšanā. Visos projekta pasākumos būs iespēja piedalīties Kārsavas novada mājražotājiem, amatniekiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem, kā arī uzņēmējiem no projektā iesaistītajiem pierobežas novadiem. Kārsavas novada pašvaldība uzstādīs interaktīvo stendu, kurā būs pieejama informācija par novada mājražotājiem un amatniekiem.

Projektu īsteno 14 partneri. Projekta vadošais partneris – Valkas novada dome. Projekta partneri – Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas, Zilupes un Apes novada pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 225 000 EUR vai 90% no kopējām projekta izmaksām.

Kārsavas novada pašvaldība aicina novada mājražotājus un amatniekus aktīvi iesaistīties projekta aktivitātēs. 21.decembrī Valkā notiks pirmais projekta pasākums – Ziemassvētku tirdziņš – kurā piedalīsies mājražotāji un amatnieki no Latvijas un Krievijas projekta partneru pašvaldībām. Aicinām mūsu novada mājražotājus, mazos uzņēmējus un amatniekus piedalīties starptautiskajā tirdziņā Valkā, piesakot dalību uz e-pastu tirgus@karsava.lv.

Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Kārsavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.