Kārsavas novada pašvaldība kopā ar Ludzas un Ciblas novada pašvaldībām  uzsāka  projekta „Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” (Nr. 5.6.2.0/20/I/007) realizāciju. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa ”Teritoriju revitalizācija reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”3. kārtas ietvaros.

   Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

  Katra pašvaldība īsteno savas aktivitātes. Kārsavas novada pašvaldība šī projekta ietvaros realizēs aktivitāti “Kārsavas pilsētas Malnavas ielas posmā no Skolas ielas līdz autoceļam A13 pārbūve”.  Aktivitātes ietvaros notiek Malnavas ielas posma no Skolas ielas līdz autoceļam A13 pārbūve –asfalta seguma izbūve 2. kārtās (875 m), ielas apgaismojuma izbūve un elektronisko sakaru tīklu un sistēmu pārbūve .Projekts paredz uzņēmējdarbības vides sakārtošanu. Ielas pieguļošajās teritorijās atrodas četri uzņēmumi, kas nodrošinās projekta mērķu sasniegšanu- darba vietu radīšanu, investīciju ieguldīšanu savos uzņēmumos un degradēto teritoriju sakārtošanu.  Projekta ietvaros paredzēts veikt arī būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumus ielas pārbūvei, kā arī publicitātes pasākumus.

    Kārsavas novada pašvaldības plānotās kopējās aktivitāšu izmaksas ir 298 106, 09 EUR, t.sk. projektā iekļautās izmaksas – 294 730,13 EUR; izmaksas ārpus projekta – 3375, 96 EUR; attiecināmās izmaksas – 294 730,13 EUR, t. sk.:

ERAF finansējums 85% no attiecināmajām izmaksām- 250 520, 61 EUR;

            Valsts budžeta dotācija 4, 5% no attiecināmajām izmaksām- 13 262, 86 EUR;

Pašvaldības finansējums 10, 5% no attiecināmajām izmaksām- 30 946, 66 EUR.

Pašvaldība līdzfinansējunu un priekšfinansējumu nodrošinās, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Darbus veic SIA “Ceļi un tilti”, būvuzraudzības pakalpojumus sniedz SIA “Semita”, autoruzraudzību veic SIA “Projekts EAE”.

Attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle