Sākot ar 2021.gada 26. aprīli, tiek turpināti darbi pie Malnavas ielas pārbūves. No darbu uzsākšanas -2020.gada 31.augusta līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam 2020. gada 9. novembrim tika paveikti aptuveni 65% no visiem plānotajiem darbiem.

Darbus veic SIA “Ceļi un tilti”, būvuzraudzības pakalpojumus sniedz SIA “Semita”, autoruzraudzību veic SIA “Projekts EAE”.

Ir atlicis pabeigt apgaismojuma izbūves darbus, izbūvēt asfalta seguma otro kārtu, uzstādīt ceļa zīmes, kā arī labiekārtot un apzaļumot teritoriju. Darbus plānots pabeigt šī gada jūnijā.

No visa finansējuma Eiropas reģionālā attīstības fonda  finansējums sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija- 4, 5% , bet pašvaldības finansējums 10, 5% no attiecināmajām izmaksām.

 Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa ”Teritoriju revitalizācija reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”3. kārtas ietvaros. kopā ar Ludzas un Ciblas novada pašvaldībām.

            Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Ielas pieguļošajās teritorijās atrodas četri uzņēmumi, kas nodrošinās projekta mērķu sasniegšanu- darba vietu radīšanu, investīciju ieguldīšanu savos uzņēmumos un degradēto teritoriju sakārtošanu. 

Inese Nagle
Attīstības nodaļas vadītāja