Jaunas katlu mājas būvniecība plānota Kārsavā, Telegrāfa iela 37. Nākotnē paredzēts siltumu nodrošināt tikai ar vienu katlu māju visā Kārsavas pilsētā.

Augustā tika atkārtoti izsludināts iepirkuma konkurss “Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”. Pieteikušies bija trīs pretendenti, līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA ”Campaign”.

4. oktobrī Kārsavas novada pašvaldība noslēdza līgumu par jaunas katlu mājas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.  Līguma kopējā summā  EUR 26 613,95 , t.sk. PVN.

Līguma izpildes termiņš par noteikto projektēšanas darbu – 2017. gada 6. februāris.

Šobrīd pašvaldība ir pieprasījusi tehniskos noteikumus no SIA Lattelecom un A/S “ Sadales tīkls”. No projektētājiem tiek gaidīts skiču projekts.

Inese Lipska
projektu vadītāja