2020./2021.mācību gadā Kārsavas  vidusskolā, Mežvidu pamatskolā un Mērdzenes pamatskolā tiek turpināta darbība  karjeras atbalsta projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros tiek nodrošināts karjeras izvēles atbalsts Kārsavas vidusskolas 5.-12. klašu, Mērdzenes pamatskolas 7.-9.klašu un Mežvidu pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem –  grupu un individuālās karjeras konsultācijas,  informatīvi un izglītojoši pasākumi gan skolēniem, gan vecākiem.

 Karjeras attīstības atbalsta pasākumu izmaksas uz vienu izglītojamo ir 3.00 EUR.

Projektā darbu šajās skolās turpina pedagogs karjeras konsultants Vaira Šicāne.

Finansējumu no projekta līdzekļiem varēja plānot šādiem KAA pasākumiem:

  • pasākumi karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā skolās,
  • pasākumi tautsaimniecībā pieprasītāko nozaru iepazīšanai,
  • pasākumi profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai,
  • pasākumi izglītības iespēju izpētei,
  • pasākumi vecākiem bērnu karjeras attīstības atbalstam

6.oktobrī Valsts izglītības aģentūra apstiprināja Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu pdf-icon.png2020./2021.222.46 kB mācību gadam.