SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” organizē mutisku kustamās mantas izsoli

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS’’ rīko izsoli sabiedrības kustamās mantas – traktora BELARUS 952.3 atsavināšanai. Rūpnīcas numurs 09901698, valsts reģistrācijas numurs T3952LT, 1.reģitrācijas gads – 2007.gada izlaidums.

img_20191114_155231

img_20191114_155248

Izsole notiks 2019.gada 29.novembrī plkst.10.30 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” telpās, Teātra ielā 3, Kārsavā, Kārsavas novadā.

Kustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 7100,00 (septiņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Izsolē nosolītā cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles solis: EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi).
Dalības maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).
Nodrošinājuma nauda: EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi).

Dalības maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, Reģ.Nr.56803002941, AS „Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV39HABA0551020345647 ar atsevišķiem maksājumu dokumentiem, norādot to iemaksas mērķi attiecīgi – kustamās mantas „Traktors BELARUS 952.3” izsoles dalības maksa vai nodrošinājuma nauda.

Izsolei reģistrēties, pretendenti var no izsoles pasludināšanas dienas Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv līdz 2019.gada 28.novembrim plkst.16.30, iesniedzot pieteikumu sabiedrības kasē, Teātra ielā 3, Kārsavā, Kārsavas novadā, pirmdienās no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst.13.30 līdz 16.30, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 11.00 un no plkst.11.30 līdz 16.30.

Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar sabiedrības pamatdarbības struktūrvienības vadītāju Imantu Lustiku pa tālruni +371 26555480.

doc-icon.pngIzsoles noteikumi34.82 kB