Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) 2017.gada 13.decembrī saņēma SIA „ALAAS”, vienotais reģistrācijas numurs: 42403013918, juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633, 2017. gada 8. decembra iesniegumu Nr.2.1./71 ar tam pievienoto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 22.martā, 11.maijā un 15.jūnijā – papildu informāciju, izmaksas apamatojošos dokumentus un precizētu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu projektu (2018.gada 20.marts Nr.2.1./24, 2018.gada 21.aprīlis Nr.2.1./29, 2018.gada 11.maijs Nr.2.1./31 un 2018.gada 14.jūnijs Nr.2.1./43).

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta pirmās daļas 9.punktu un pārejas noteikumu 32.punktu no 2018. gada 1. janvāra tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos iekļauj dabas resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. SPRK 2018. gada 28. jūnijā pieņēma lēmumu Nr.79 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifiem”.

SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi ar dabas resursu nodokli (bez PVN):

Dabas resursu nodokļu likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, EUR/t Laikaposms, kad stājas spēkā
35,00 50,26 no 1.08.2018. līdz 31.12.2018
43,00 54,25 no 1.01.2019. līdz 31.12.2019.
50,00 57,73 no 1.01.2020. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim

No 2018. gada 1. augusta tiks atcelta SPRK 2017. gada 19. janvāra lēmums Nr.8 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu”.

Rolands Irklis
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs