lauku_celi_uzsakti

Maija sākumā Lauku atbalsta dienestā tika iesniegts projekta iesniegums grants ceļu pārbūvei. 17. jūlija Kārsavas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par ELFLA Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta Nr. 17-01-A00702-000042 “Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve”, atbalstīšanu un finansējuma piešķiršanu.

Iepirkuma konkursā savus piedāvājumus par „Kārsavas novada grants ceļu pārbūvi” iesniedza 2 pretendenti, no kuriem par uzvarētāju tika atzīta Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” piedāvājums (piedāvātā līgumcena 234657,16 EUR ar PVN).

24. jūlijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar būvdarbu veicēju un iesniegti nepieciešamie dokumenti būvvaldē. Augustā un septembrī tiks uzsākti būvdarbi šādos objektos:

  • Jāņa, Parka un Zaļās ielas pārbūve Mežvidu pagastā;
  • Straujas ielas pārbūve Mērdzenes pagastā;
  • Salnava – Aizsili – Bēliņi – Verpeļi ceļa posma pārbūve Salnavas pagastā.

Būvdarbu izpildei plānoti 2 mēneši. Ja neradīsies neparedzētas problēmas, tad apstiprinātie ceļi tiks pārbūvēti. Pēc būvdarbu laika izpildes grafika augustā tiks pārbūvētas ielas Mežvidu pagastā un septembrī – Mērdzenes un Salnavas pagastā.

Sekmīgai projekta realizācijai ir vajadzīga būvuzraudzība. Līgums noslēgts ar SIA “KEM” un līguma summa ir 12030,90 EUR.

Autoruzraudzību objektos veiks IK „RK Ceļu Projekts”, kas izstrādāja minēto objektu būvprojektus.

2017. gada jūlija sēdē projekta priekšfinansējumu apstiprināja Kārsavas novada domes sēdē.

Būvprojektiem ”Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi” un Alejas ielas pārbūvei ziemas periodā tiks izsludināts būvdarbu konkurss atkārtoti un projekta iesniegums sniegts Lauku atbalsta dienestā izvērtēšanai. Cerams, ka jau pavasarī tiks uzsākta pārbūve Alejas, Nākotnes ielā un ceļa posmos Soldoni – Šoseja,  Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi.

Augustā tiks veikta projektēšanas izmaksu priekšizpēte otrās prioritātes grants ceļiem: Smilšu ielai Goliševas pagastā un autoceļam Pudinava – Latvīšu Stiglova Mērdzenes pagastā. Tad arī varēs spriest par projektēšanas iepirkuma procedūru.

Inese Lipska
projektu vadītāja