Paziņojums par paredzētās darbības – kūdras ieguves platības paplašināšanu Kārsavas novada Goliševas pagasta kūdras atradnē „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanas organizēšanu.

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2016.gada 29.februāra lēmumu Nr. 50, 2017. gada 10. jūlijā ir izstrādāts kūdras atradnes ”Kalnasalas (Beržovkas) purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „RT Būve” reģ.Nr. 40103363098, „Tiltiņi”, Antonovka, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704.

Ziņojuma sagatavotājs ir SIA „RT Būve” reģ.Nr. 40103363098, „Tiltiņi”, Antonovka, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704.

Paredzētā darbība ir kūdras ieguves platības paplašināšana Kārsavas novada Goliševas pagasta kūdras atradnē „Kalnasalas(Beržovkas) purvs” ietekmes uz vidi novērtējums.

Paredzētās darbības vieta atrodas Kārsavas novads, Goliševas pagasts, nekustamais īpašums „Beržovkas purvs” (kadastra numurs 6854 002 0065, nomas zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 6854 002 0065 8002), kūdras atradne „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” teritorija.

Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu ir publicēts laikrakstā “Kārsavas Novada Vēstis” 2017. gada 10. Jūlijā, izlaidumā Nr. Nr. 7 (93)-2017.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme, notiks 2017.gada 20. Jūlijā plkst.13:00, Malnavas pagasta pārvaldē telpās,  Jaunā ielā 1, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5750.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties http://www.rtbuve.lv , www.karsava.lv kā arī Kārsavas novada domes telpās (Otrā stāvā pie sekretāres,darba laikā (Darba dienās 8:00– 12:00 un 12:30-16:30), Vienības 53, Kārsava,Kārsavas novads, LV-5717).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt ierosinātājam vai Vides pārraudzības valsts birojam
(Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 21. augustam.

SIA “RT Būve” kontakta tālrunis 22322776 vai 25620299.

avi-icon.pngIetekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkums3.66 MB