Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kura nodrošina sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, sociālo darbu.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Sociālā dienesta pamatfunkcija ir: nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības un kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Kārsavas novada teritorijā.

Sociālā dienesta klienti – Kārsavas novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas, kuras nevar pārvarēt īpašas dzīves grūtības saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības ir: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sakarā ar izmaiņām sociālā atbalsta sniegšanā iedzīvotājiem no 01.01.2021., tiks veikti precizējumi,tādēļ sociālā dienesta sadaļā ievietotā informācija ir apstrādes procesā lai veiktu nepieciešamās korekcijas.

doc-icon.pngPar izmaiņām 2021. gadā17.39 kB

 

Sociālie pabalsti / sociālie pakalpojumi (spied šeit).

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (spied šeit).

doc-icon.pngKā tiek piešķirts asistents cilvēkam ar invaliditāti un kādi ir viņa uzdevumi?14.23 kB

Saistošie noteikumi (konsolidētie)

doc-icon.pngPar  Saistošo noteikumu Nr.  15 “Grozījumi 2016.gada 22. decembra saistošajos  noteikumos Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā”81.30 kB

doc-icon.pngPar  Saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījumi 2017.gada 26. oktobra saistošajos  noteikumos Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” apstiprināšanu 86.83 kB

doc-icon.pngSaistošie noteikumi Nr. 13 „Par atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”87.96 kB

doc-icon.pngIesnieguma_veidlapa40.00 kB

doc-icon.pngSaistošie noteikumi Nr. 16 “Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā”59.34 kB

pdf-icon.pngSaistošie noteikumi nr.10 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”217.88 kB

pdf-icon.pngSaistošie noteikumi Nr. 31 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem”200.75 kB

doc-icon.pngSaistošie noteikumi Nr.16 „Par sociālajiem pakalpojumiem Kārsavas novadā”120.55 kB

Kontakti

Vārds, uzvārds Amats, darbavieta. Klientu pieņemšana. Kontaktinformācija

Andžela Malakāne

Sociālā dienesta vadītāja

Sociālā dienesta centrā Kārsavā

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās
no 8.00 – 16.30
E-pasts:
andzela.malakane@karsava.lv
Tālrunis:
65733245, 26682737

Genovefa Strode

Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Malnavas pagasta iedzīvotājus apkalpo Sociālā dienesta centrā Kārsavā

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās
no 8.00 – 16.30
Piektdienās
no 8.00 – 16.30 apsekošana mājās

E-pasts: socialie@karsava.lv

Tālrunis:
65733245, 26682737

Tatjana Rakicka

Sociālās palīdzības organizatore

Sociālā dienesta centrā Kārsavā

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās
no 8.00 – 16.30
Piektdienās
no 8.00 – 16.30 apsekošana mājās
Tālrunis:
65733245, 26682737

Inese Kačalova

Sociālais darbinieks darbā ar veciem cilvēkiem

Sociālā dienesta centrā Kārsavā

Otrdienās, ceturtdienās
no 8.00 – 16.30
Tālrunis: 28350131

Lienīte Borina

Sociālā dienesta lietvede

Sociālā dienesta centrā Kārsavā

  E-pasts: socialie@karsava.lv Tālrunis: 65733245, 26682737

Tatjana Golubova

Sociālās palīdzības organizatore

Goliševas pagasta pārvaldē

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās pieņemšanas laiks no 8.30 – 12.00, apsekošana mājās no 15.30 – 16.30

Piektdienās apsekošana mājas no 14.30 – 16.30

E-pasts: goliseva@karsava.lv
Tālrunis: 65728022, 28300762

Dace Rancāne

Sociālais darbinieks Mobilajā aprūpes grupā

Mežvidu pagasta pārvaldē

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās
no 8.00 – 16.30
Piektdienās
no 8.00 – 16.30 apsekošana mājās
No 12.30 – 16.30 Salnavas pagasta pārvaldē (katra mēneša 2. un 4. ceturdienā).
Tālrunis: 28311560

Ināra Sarkane

Sociālais darbinieks Mērdzenes pagasta pārvaldē Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
no 8.00 – 14.00
Piektdienās
no 8.00 – 16.00 apsekošana mājāsNo plkst. 11.30-14.00 Goliševas pagasta pārvaldē (katra mēneša 2. un 4. piektdiena).
Tālrunis: 65722225, 29394177

Veneranda Kalve

Sociālās palīdzības organizatore Salnavas pagasta pārvaldē Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
no 8.00 – 16.30
Piektdienās
no 8.00 – 16.30 apsekošana mājās
Tālrunis: 65707363, 26431755

Ineta Ludborža

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Pirmdienās, otrdienās, trešdienās
no 8.00 – 16.30
Tālrunis: 26648884

Andris Jurāns

Psihologs Mobilajā brigādē,

Kārsavā, Vienības ielā 52

Otrdienās, ceturtdienās
no 8.00 – 16.30

 Tālrunis: 29715797

 

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi: sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana un sociālo pabalstu piešķiršana, pamatojums:

 • 31.10.2002. likums „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”.
 • MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.
 • 26.10.2017. saistošie noteikumi Nr. 10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”.

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 128,06. (Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem).

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR  200,00. (Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem).

Kārsavas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalsti tiek piešķirti ar mērķi atbalstīt sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas (pamatojums: likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļa; 22.12.2016. saistošie noteikumi Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā”).

Sociālās palīdzības pabalstu veidi Kārsavas novada pašvaldībā ir:

Dzīvokļa pabalsts:

–        trūcīgām personām (ģimenēm) – līdz 200 euro;

–        maznodrošinātām personām (ģimenēm) – līdz 160 euro;

–        trūcīgas personas (ģimenes) mājsaimniecībai, kurā ir persona ar I vai II invaliditātes grupu – līdz 230 euro (neatkarīgi no personu ar invaliditāti skaita ģimenē);

–        maznodrošinātas personas (ģimenes) mājsaimniecībai, kurā ir persona ar I vai II invaliditātes grupu – līdz 190 euro (neatkarīgi no personu ar invaliditāti skaita ģimenē).

Obligāti izmaksājamie pabalsti:

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai –  EUR 64,00.
 • Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā – ugunsgrēka gadījumā līdz EUR 1000 personai (ģimenei), plūdu vētru un citu dabas stihiju gadījumā līdz EUR 500  personai (ģimenei), citās iepriekš neparedzamajās situācijās (zādzība, smaga saslimšana, ilgstoša ārstēšanās, avārija, u.tml.) līdz EUR 300 vienai personai (ģimenei) gadā)

Pārējie pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām):

 • Pabalsts veselības aprūpei līdz EUR 80,00 (uz katru personu ģimenē) un pabalsts briļļu iegādes izdevumu segšanai līdz 60,00 eiro gadā – katram bērnam ģimenē līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās un ir vecāku apgādībā.
 • Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai (skolas piederumu, kancelejas preču, apģērba vai apavu iegādei) – piešķir pabalsta pieprasītājam EUR 40,00. apmērā par katru bērnu ģimenē.
 • Pabalsts bērna ēdināšanai izglītības iestādē līdz EUR 1.50  (bērnam līdz 24 gadu vecumam, kurš apgūst arodizglītību Kārsavas novada pašvaldības teritorijā esošajā izglītības iestādē).
 • Plašāka informācija par sociālās palīdzības pabalstu veidiem, apmēru un to saņemšanas kārtību pieejama 26.10.2017. saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”.

Kārsavas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalsti ir:

 • Bērna dzimšanas pabalsts – par vienu jaundzimušo bērnu -EUR 150,00, par diviem jaundzimušajiem bērniem (dvīņiem) – EUR 400,00;
 • Apbedīšanas pabalsts līdz EUR 300,00;
 • Pabalsts politiski represētām personām – EUR 25,00 (pabalstu piešķir 2 reizes gadā – marta un novembra mēnesī);
 • Pabalsts Otrā pasaules kara dalībniekiem – EUR 50,00 (pabalstu piešķir maija mēnesī);
 • Pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem – EUR 50,00 (pabalstu piešķir februāra mēnesī);
 • Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – EUR 50,00 (pabalstu piešķir decembra mēnesī);
 • Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām – EUR 40,00;
 • Pabalsts hemodialīzes slimniekiem – EUR 100,00;
 • Pabalsts Ziemassvētkos (dāvanas veidā) – vientuļiem pensionāriem, personām ar invaliditāti kopš bērnības, bērniem, kuri ievietoti audžuģimenēs
 • Vienreizējs pabalsts Ziemassvētkos:
  • daudzbērnu ģimenēm – EUR 30,00 (par katru bērnu ģimenē);
  • – trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem  – 50 euro par katru bērnu
  • vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti kopš bērnības – EUR 30,00 ( viens pabalsts uz vienu mājsaimniecību);
  • trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem – EUR 50,00 par katru bērnu;
  • trūcīgām/maznodrošinātām vienām atsevišķi dzīvojošām, nestrādājošām personām ar invaliditāti vai pensionāriem – EUR 50,00.
 • Pabalsts ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti  un ar celiakiju slimojošie bērni – EUR 50,00 (par katru bērnu ģimenē);
 • Pabalsts apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai vientuļiem pensionāriem un pilngadīgām personām ar invaliditāti kopš bērnības – EUR 90,00 (pabalstu piešķir uz vienu mājsaimniecību marta mēnesī);
 • Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā – EUR  40,00 – personām, sasniedzot 80, 85, 90, 95 gadu vecumu, 100. un vairāk gadu jubilejā – EUR 100,00;
 • Pabalsts dokumentu noformēšanai trūcīgām personām līdz EUR 50,00;
 • Pabalsts veselības aprūpei, pensionāriem un personām ar invaliditāti līdz EUR 50,00;
 • Pabalsts daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai izglītības iestādē līdz EUR 1,50 (bērnam līdz 24 gadu vecumam, kurš apgūst arodizglītību Kārsavas novada pašvaldības teritorijā esošajā izglītības iestādē).

Plašāka informāciju par sociālās palīdzības pabalstu veidiem, apmēru un to saņemšanas kārtību pieejama 22.12.2016. saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā”

Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem

 • Materiālais atbalsts audžuģimenēm:
  • Ikmēneša pabalsts bērna uzturam:
   • par bērnu līdz 7 gadu vecumam –  EUR 215,00;
   • par bērnu no 7 līdz 18 gadu vecumam  – EUR 258,00.
  • Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei – EUR 57,00 (mēnesī)
  • Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi (pabalsta apjomu aprēķina proporcionāli dienu skaitam par pamatu ņemot no valsts pamatbudžeta līdzekļiem noteikto atlīdzības apmēru):
   • par vienu bērnu –  EUR 171,00;
   • par diviem bērniem EUR – 222,30;
   • par trīs un vairāk bērniem  – EUR 273,60 
 • Materiālais atbalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības:
  • Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai – EUR 128,06, personām ar I invaliditātes grupu – EUR 319;
   personām ar II invaliditātes grupu – EUR 294,46
   personām ar III invaliditātes grupu – EUR 245,38
  • Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR 250,00.
  • Pabalsts ikmēneša izdevumiem (līdz 24 gadu vecumam, ja pilngadību sasniegušais bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns (pēc ārpusģimenes aprūpes) sekmīgi mācās) – EUR 64,03,
   personām ar I invaliditātes grupu  –  159,50 EUR;
   personām ar II invaliditātes grupu  –  147,23 EUR;
   personām ar III invaliditātes grupu  –  122,69 EUR;
  • Pabalsts īres izdevumu segšanai (līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai; tiesības uz pabalstu ir spēkā līdz 24 gadu vecumam atbilstoši īres līgumā noteiktajai īres maksai).
  • Dzīvokļa pabalsts (ja pabalsta pieprasītājs nav reģistrēts pašvaldības dzīvokļu rindā; tiesības uz pabalstu ir spēkā līdz 24 gadu vecumam) – pabalstu piešķir atbilstoši pašvaldības noteiktajiem ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanai normatīviem.
 •  Pabalsts aizbildnim EUR 160,00 (par katru aizbildnībā esošo bērnu, pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā)
 • Pabalsts aizgādnim EUR 160,00
 • Pabalsts aizgādnim, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē – EUR 50,00

Plašāka informāciju par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem pieejama 18.12.2014. saistošajos noteikumos Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem”

Kārsavas novada pašvaldība 100 % nodrošina brīvpusdienas visiem bērniem, kas apmeklē Kārsavas novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes

Sociālo pakalpojumu veidi Kārsavas novada pašvaldībā ir:

 • aprūpe mājās
 • sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Plašāka informāciju par sociālajiem pakalpojumiem, to organizēšanu un saņemšanas kārtību pieejama  28.11.2019.saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par sociālajiem pakalpojumiem Kārsavas novada pašvaldībā”.

Informācija par aprūpes mājās pakalpojuma samaksas kārtību
2020. gada 2. janvārī ir stājušies spēkā Kārsavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16 „Par sociālajiem pakalpojumiem Kārsavas novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi), kas nosaka sniegto sociālo pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
Pamatojoties uz likumdošanu un normatīvajiem aktiem, Kārsavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos ir noteikta sniegto sociālo pakalpojumu samaksas kārtība.
Saskaņā ar Kārsavas novada domes noteikto maksas pakalpojuma cenrādi, maksa par aprūpes mājās pakalpojumu, ko sniedz individuālie aprūpētāji un Mežvidu pagasta mobilā aprūpes grupa personām, kurām ir likumīgie apgādnieki, un, kuru (t.i. aprūpējamo personu) ienākumi pārsniedz
maznodrošinātas personas ienākumu līmeni (t.i. 200 EUR), cena par sniegto pakalpojumu atbilstoši saistošo noteikumu 10.2., 10.3 apakšpunktam ir:

individuālo aprūpētāju sniegtajam aprūpes mājās pakalpojumam:
– pirmajam aprūpes līmenim – 30,00 EUR;
– otrajam aprūpes līmenim – 39,00 EUR;
– trešajam aprūpes līmenim – 47,00 EUR.
Mobilās aprūpes grupas sniegtajam aprūpes mājās pakalpojumam – 34,00 EUR.
Klientam, savstarpēji vienojoties ar apgādnieku (-iem) un sociālo dienestu, noslēdzot līgumu, jāveic samaksa par sniegto pakalpojumu.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta pirmās daļas 37.punkts nosaka, ka apgādnieks ir persona, kurai saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem vai vecākiem.
Pamatojoties uz 2003.gada 27. maija MK noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 5.3. apakšpunktā noteikto, „… līdzekļi, kas pēc sociālās aprūpes pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar 1,0 koeficientu – par vienu personu, un ar 0,5 koeficientu – par katru
nākamo apgādnieka ģimenes locekli.”

Saskaņā ar likumdošanu, personas apgādnieki, kuriem ir pienākums maksāt par pakalpojumu, ne retāk kā reizi gadā institūcijai, kura pieņem lēmumu par personas apgādniekiem veicamajiem
pasākumiem, iesniedz informāciju par saviem ienākumiem atbilstoši likumdošanā noteiktajam.

No samaksas par sniegto aprūpes mājās pakalpojumu pilnībā tiek atbrīvotas šādas
personas:
 – vientuļas personas, kurām nav likumīgu apgādnieku;
– personas, kurām diagnosticēta onkoloģiska saslimšana pēdējā (IV) stadijā;
– personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss.

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz aprūpētāji, kuri ir saņēmuši apliecinājumus par saņemto apmācību kursu par sociālo aprūpi darbā ar veciem cilvēkiem.
Pašvaldībā ir noteikta cena par vienu sniegtā pakalpojuma stundu aprūpētājam, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajai maksimālajai aprēķinātajai stundas tarifa likmei kārtējā gadā,
t.i. 2020.gadā – 2,8289 EUR.

Bukleti

pdf-icon.pngES atbalsta pakas “Kas un kā?”

pdf-icon.pngCeļš līdz ES atbalsta pakām: KAS UN KĀ?1.60 MB

pdf-icon.pngCEĻŠ LĪDZ ES ATBALSTA PAKĀM Ārkārtējās situācijas saistībā ar “Covid-19” laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās1.11 MB