SIA “Kārsavas namsaimnieks” ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kura darbojas nekustamā īpašuma pārvaldības (apsamniekošanas), siltumapgādes un ūdensapgādes jomā.

Kontakti

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS’’

Reģistrācijas numurs: 56803002941

Juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsava, LV – 5717

Faktiskā adrese: Teātra iela 3, Kārsava, LV – 5717

Tālrumis: 65707166;

E – pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv

Paraksttiesīgā persona: Valdes loceklis Juris Vorkalis

http://karsavasnamsaimnieks.lv/

Rekvizīti


AS „Swedbank”
norēķinu konts: LV39HABA0551020345647;
kods: HABALV22


AS “Citadele banka”
norēķinu konts: LV68PARX0012841000001;
kods: PARXLV22

Piedāvātie pakalpojumi.

Avārijas un tehniskie jautājumi: 26555480. Brīvdienās un ārpus darba laika zvanīt tikai avārijas gadījumos:

  • gāzes noplūde mājās ar centrālo gāzes padeves sistēmu;
  • aukstā ūdens stāvvada plīsuma gadījumos;
  • siltumapgādes stāvvadu plisuma gadījumos;
  • kanalizācijas stāvvadu aizdambēšanās gadījumos.