Darbības joma:

Biedrības mērķi ir rosināt sabiedrības interesi par tradicionāla kultūras mantojuma saglabāšanu un veidošanu, palīdzot atgūt pašapziņu, apzinoties sevi par garīgi bagātu tautu, iesaistīt sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus pagasta dzīves aktivitātēs.

Viens no galvenajiem biedrības “Kūzuls” darbības mērķiem ir sabiedrības prioritāro vajadzību izzināšana un to realizēšanai atbilstošu pasākumu plānošana un ieviešana, sabiedrības sociālā klimata uzlabošana, savstarpējas palīdzības attīstīšana, organizēšana un popularizēšana.

Biedrība “Kūzuls” radusies no iedzīvotāju interešu grupas “Salnaviņa”, kas Salnavas pagastā darbojās jau 5 gadus. Oficiāli biedrība reģistrēta UR 2006. gada 7. matā. Biedrībā pirmsākumos tajā bija 14 dalībnieces.
Biedrība „Kūzuls” paplašinājusies – par biedrības biedriem kļuvuši 22 jaunieši, dalībnieku skaits 2016. gadā – 48. Tuvākajā nākotnē plānots uzlabot biedrības statūtus, lai varētu paplašināt darbības sfēras, iekļaujot vides labiekārtošanas, sporta, sociālo pakalpojumu sniegšanas jomās.

Biedrība “Kūzuls”, sadarbojas ar Kārsavas novada pašvaldību, Salnavas pagasta pārvaldi, Salnavas pamatskolu, citām novada biedrībām. Ir noslēgts sadarbības līgums ar biedrību “Sapratne”, ar Ludzas probācijas dienestu un Ludzas NVA (Nodarbinātības valsts aģentūru). Pateicoties sadarbībai ar NVA biedrība piesaistījusi jauniešus – invalīdus “Pasākumi noteiktām personu grupām”. Jaunieši piedalījās NVA programmā “Jauniešu brīvprātīgais darbs”.

Biedrība “Kūzuls” ir “Ludzas rajona partnerības” dalībniece, sadarbojas ar LLSA (Latvijas Lauku Sieviešu apvienību).

Bierība “Kūzuls” 2011. gadā ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu pilsoniskās sabiedrības attīstības un kultūras pamatdarbības jomās. Viens no galvenajiem biedrības “Kūzuls” darbības mērķiem ir sabiedrības prioritāro vajadzību izzināšana un to realizēšanai atbilstošu pasākumu plānošana un ieviešana, sabiedrības sociālā klimata uzlabošana, savstarpējas palīdzības attīstīšana, organizēšana un popularizēšana. Tas mudina biedrību piesaistīt līdzekļus piedaloties dažādu projektu konkursos. Kārsavas novada pašvaldība atbalsta biedrības darbību piešķirot līdzfinansējumu projektiem.

Realizētie projekti

“Foto stāsti par Salnavu.”
VKKF finansējums 500.00 eiro. Īstenošanas periods: 10.2008-08.2009. Saglabāt un dokumentēt Salnavas pagasta kultūrvēsturisko mantojumu, veikt tā izpēti un nodrošināt pieejamību sabiedrībā. Veicināt jauniešu interesi un izpratni par Salnavas pagastu caur fotogrāfiju.


“Jauno DJ skoliņa “Gaismas un skaņas enerģijā”.”
ELFLA finansējums 6041.89 eiro. Īstenošanas periods: 04.2010-12.2010. Pilnveidot jauniešu izpratni pašiem par sevi, savu emocionālo un fizisko attīstību, mācīt ieraudzīt savus talantus, mācīt tos novērtēt un likt lietā – mazinot depresiju, veicinot indivīdu sociālo integrāciju sabiedrībā, pievēršot uzmanību jauniešu aktivizēšanai un izglītošanai, nodrošinot saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.


“Salnavas parka “mazā” dīķa labiekārtošana.” un “Salnavas parka labiekārtošana.”
ELFLA finansējums 6300.0 un 6300.0 eiro. Īstenošanas periods: 10.2010-11.2011. un 11.2011-10.2012.
Sakārtot Salnavas parka teritoriju, veicot labiekārtošanas darbus, Salnavas muižas parkā radot pievilcīgu vidi vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem Akcentēt ārtelpas labiekārtošanas nozīmīgumu cilvēku resursu kvalitātes uzlabošanā kā vienu no paņēmieniem normāli darbojošās ekonomikas izveidei un attīstībai, organizējot parka teritorijas labiekārtošanu un atpūtas zonas izveidi.


“Aktīvās atpūtas laukumu izveidošana bērniem un jauniešiem Salnavas pagastā.”
ELFLA finansējums 6299.99 eiro. Īstenošanas periods: 11.2011-06.2012. Radīt apstākļus veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības veidošanai, atbalstot bērnu un jauniešu iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs, nodrošinot aktīvai atpūtai nepieciešamo inventāru. Veselīga dzīvesveida popularizēšana, bērnu un jauniešu pievēršana sabiedriskajām aktivitātēm un sportam Salnavas pagastā un tuvākajā apkaimē.


“Sajutīsim latgalisko “garšu” spēlējot teātri!”
KM “Integrācijas pasākumi 2011” finansējums: 1035.00 eiro. Īstenošanas periods: 01.2012 – 09.2012. Saglabāt vietējās reģiona kultūras vērtības – latgalisko kultūrvidi, valodu,tradīcijas, piesaistot jaunatnes interesi latgaliskās kultūrvides attīstīšanai austrumu pierobežā;
veicināt jaunrades procesa attīstību, popularizēt teātra mākslu-latgaliskās izpausmes veidos.


“Kopīgā sapratnē paceltais Dievnams.”
Projekta nr.09-01-LL33-L413201-000002. ELFLA finansējums 6250.12 eiro. Īstenošanas periods: 04.2010-06.2011.


Skaistumkopšanas pakalpojuma nodrošināšana Salnavas pagasta iedzīvotājiem.
ELFLA finansējums 7000.00 eiro. Īstenošanas periods: 04.2012-11.2012.


Šūšanas meistardarbnīcas izveide – sociālā pakalpojuma nodrošināšanai Salnavā.


Dienas nometne Kārsavas novada bērniem “Pa Meža vecīša taciņām”.
LVAF finansējums  3632.00 eiro. Līgumslēdzējs Kārsavas novada pašvaldība. Īstenošanas periods: 2014. gada 7. jūlijs – 13. jūlijs. Piedāvāt ar vides izglītību saistītas aktivitātes saistībā ar cilvēka radošajām izpausmēm. Veicināt motivāciju izzināt apkārtnes dabu, izveidot jaunas izziņas takas “Pa Meža vecīša taciņām” projektu. Aicināt pievērsties veselīgam dzīves veidam ģimenēs, balstot to uz vides izglītības filozofiju: cilvēks-sabiedrība-vide-dzīvība.


“Labiekārtošanas darbi – zaļākai Salnavai.”
Latvijas Vides Aizsardzības Fonda finansējums: 6000.00 eiro. Īstenošanas periods: 15.08.2015-15.11.2015. Projekta mērķis – akcentējot ārtelpas racionālu izmantošanu un labiekārtošanu, veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu Kārsavas novada Salnavas pagastā. Galvenās aktivitātes:

  • Zālāja izveidošana brīvdabas atpūtas laukuma teritorijā;
  • Salnavas parka mazā dīķa vizuālā skata uzlabošana.

Brīvdabas atpūtas labiekārtošana, uzstādot lapenes. Labiekārtošanas darbu rezultātā – apzaļumots laukums 1 ha, uzlabots dīķa vizuālais skats uzstādot strūklaku un iestādot ūdensrozes, uzstādītas 2 lapenes, nolīdzināts laukuma reljefs. Nodrošināta projekta publicitāte


“Tautas tērpu izgatavošana Salnavas pagasta jaunākās paaudzes deju kolektīviem.”
ELFLA finansējums 9960.00 eiro. Īstenošanas periods: 01.02.2015-30.05.2015. Mērķis – nodrošināt Salnavas pagasta jaunās paaudzes dejotājus ar tautu tērpiem, kas veicinās vietējos bērnus un jauniešus iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, nodrošinās veiksmīgu piedalīšanos skatēs, dziesmu un deju svētkos, novada un valsts pasākumos. Iegādāti tautas tērpu komplekti 3 deju kolektīviem – sākumskolas grupai, pusaudžiem un jauniešiem. Tautas tērpu valkāšanas kultūras tradīciju audzināšana.


“Brīvdabas atpūtas pasākumu vietas labiekārtošana Salnavas pagastā.”
ELFLA finansējums: 9960.00 eiro. Sakārtot Salnavas ciema teritoriju, veicot labiekārtošanas darbus, radot pievilcīgu vidi vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Atpūtas zonas izveide brīvdabas pasākumiem.


“Večerinka Salnavā.”
VKKF finansējums 500.00 eiro. Īstenošanas periods: 20.09.2014- 22.12.2014. Tradicionālās tautas mūzikas mantojuma popularizēšana
Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā, iepazīstinot sabiedrību ar “večerinku” tradīcijām Latgalē. Noorganizēts pasākums “Večerinka Salnavā”, sagatavots tautas muzikantu – večerinkas dalībnieku “demo” ieraksts.


“Tavs brīvais laiks – tavai izaugsmei.”
ELFLA finansējums 9960.00 eiro. Īstenošanas periods: 31.05.2014. Rosināt sabiedrības interesi par saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējām, apgūstot mūzikas instrumentu spēli Salnavas muzikantu meistarklasēs. Meklēt efektīvi praktisku risinājumu, lai sabiedrībai, it sevišķi jaunajai paaudzei, būtu nodrošināta pieejamība “dzīvās mūzikas” instrumentu aprīkojumam. Iegādāts mūzikas instrumentu aprīkojums.