Jautājumi un atbildes

Kāds ir pašvaldību gada publiskā pārskata mērķis?

Gada publiskā pārskata mērķis ir sniegt informāciju pašvaldības iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, medijiem, studentiem, valsts pārvaldes ierēdņiem un citiem interesentiem par pašvaldības darbu un rezultātiem iepriekšējā gadā kā arī informāciju par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā.

Likums „Par pašvaldībām” nosaka to, ka gada publiskā pārskatā jāiekļauj informācija par pašvaldības budžetu (budžeta pēdējo divu gadu izpilde, kartēja gada pieņemtais budžets, t.sk. saistību un garantiju apjomi), pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2 iepriekšējos gados, pašvaldības kapitāla vērtība un plānotas izmaiņas, iepriekšējos 2 gados veiktie, kā arī kārtējā gadā plānotie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā u.c.

Kārsavas novada pašvaldības publiskie pārskati.

Kādas ir pašvaldības iespējas veicināt uzņēmējdarbību?

Pašvaldības iespējas veicināt uzņēmējdarbību var iedalīt vairākās grupās:

–  pārvalde (piemēram, uzlabot pakalpojumu pieejamību, attīstīt e-pakalpojumus, izstrādāt saistošos noteikumus ar mērķi neradīt administratīvo slogu uzņēmējiem, piemērot nodokļu un nodevu atvieglojumus, veicināt partnerību starp pašvaldību un uzņēmējiem, sekmēt pašvaldības līdzdalību investīciju piesaistei privātās ražošanas teritorijās u.c.),

–  infrastruktūra (piemēram, pašvaldības atbalsta nodrošināšana infrastruktūras – ūdensapgāde, kanalizācija, ielas, ceļi – izveidei, identificēt, kartēt un aprakstīt industriālā zonā esošos neizmantotos zemes gabalus, veidot biznesa inkubatorus ar ražošanas telpām, izstrādāt pašvaldības teritorijas plānojumu, plānojot arī uzņēmējdarbībai būtisko teritoriju attīstību u.c.),

–  mārketinga aktivitātes un atbalstošās funkcijas (piemēram, izstrādāt pašvaldības teritorijas mārketinga programmu, nodrošināt informatīvo atbalstu uzņēmējiem, veidot novada/reģiona zīmolu, organizēt novada uzņēmēju dienas, izveidot Uzņēmēju konsultatīvo padomi u.c.),

–  pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, t.sk. atbalsts cilvēkresursiem (nodarbinātībai, konkurētspējai un attīstībai) (piemēram, piešķirt finansējumu labu biznesa ideju realizēšanai, sekmēt pašvaldības sadarbību ar bankām, veicināt jauniešu nodarbinātību, jaunatnes ieinteresēšanu uzņēmējdarbībā (stipendiju fonds), veicināt iedzīvotāju tālākizglītības un mūžizglītības iespējas u.c.)

Pašvaldības rīcība uzņēmējdarbības veicināšanā var nebūt konkrēts pasākums uzņēmējdarbības vides attīstībā, bet ar tās palīdzību var netieši veicināt šīs jomas attīstību. Piemēram, stimulējot un atbalstot dažādu iedzīvotāju grupu izglītošanu, informēšanu un veicinot dažādu prasmju apguvi, iedzīvotāji tiek aktivizēti sociālai un ekonomiskai darbībai, kas attiecīgi netiešā veidā veicina uzņēmējdarbības vides attīstību.

Detalizēta informācija par pašvaldības iespējām veicināt uzņēmējdarbību savā teritorijā pieejama www.varam.gov.lv.

Kāda ir amatpersonu aizvietošanas kārtība pašvaldībās? Kas to nosaka? Piemēram, kas aizvieto pašvaldības vadītāju viņa prombūtnes laikā

Pašvaldības domes priekšsēdētāja aizvietošana ir noteikta likumā „Par pašvaldībām” (viņa prombūtnes laikā pienākumus pilda vietnieks), kā arī pašvaldības nolikumā. Citu amatpersonu aizvietošanu nosaka pašvaldības nolikumā un iekšējos normatīvajos aktos.

Vēlos nogriezt koku savā īpašumā, Kārsavā. Kā man rīkoties un kur vērsties?

MK noteikumi nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” paredz, ka ciemu un pilsētu teritorijā, lai nogrieztu koku (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm) savā īpašumā, kas nav meža zeme, īpašniekam ir jāsaņem atļauja no vietējās pašvaldības, pirms tam griežoties ar iesniegumu Kārsavas novada domē.

Ja koks ir atzīstams kā bīstams infrastruktūrai un cilvēkiem, tad atļauja nav nepieciešama to nogriešanai, ja pirms tam veikta koka foto fiksācija un informēta pašvaldība.

Ja koks nav bojāts un neapdraud nedz iedzīvotājus nedz ēkas, īpašniekam pirms atļaujas saņemšanas ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu, ko aprēķina atbilstoši MK noteikumiem nr. 309.

Likumā ir paredzēti arī vairāki izņēmumi, kā arī aprakstīta kārtība kā aprēķina iepriekšminētos zaudējumus, u.c. svarīga informācija, tāpēc pirms rīkoties iesakām rūpīgi iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Kārsavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Kārsavas novadā”.

Atbildi sagatavoja vides pārvaldības speciālists J. Vorkalis.

Piesakieties jaunumiem