Malnavas koledža jau trešo mācību gadu turpina īstenot Projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekts PuMPuRS).

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Malnavas koledžā projektā iesaistītiem 1. līdz 4. kursu izglītojamiem tiek sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei. Tas rada atbalstošas mācību vides izveidošanu skolā. Šajā mācību semestrī atbalsts sniegts arī pedagogiem, nodrošinot Supervīzijas nodarbības, kas palīdzēs pedagogiem tikt galā ar profesionālās darbības izaicinājumiem. Gan  22.-23. oktobrī mācības (tiešsaitē) ”Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem” , gan 6. novembrī notikušās Supervīzijas ( tiešsaistē) palīdzēs pedagogiem  atpazīt priekšlaicīgas mācību  pārtraukšanas riskus,veicināt izpratni par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
 riska izglītojamo sociāli emocionālajām vajadzībām.

2020./2021. mācību gada 1. semestrī atbalstu no projekta saņem  50  Malnavas koledžas  izglītojamie, kuriem tiek sniegts atbalsts transporta, ēdināšanas un naktsmītnes izdevumu segšanai, kā arī konsultatīvais atbalsts.

2.kursa augkopības tehnikas  un finanšu darbinieku grupas projekta dalībnieki kopā ar audzinātāju M.Valenieci saņem ēdināšanas pakas.

Gan ārkārtējās situācijas laikā pavasarī, gan arī novembrī, kad koledžā darbs norit attālināti, tiem projekta PuMPuRS audzēkņiem, kuri ierodas skolā uz praktiskajām mācībām,  tiek sniegts atbalsts transporta, ēdināšanas un naktsmītnes izdevumu segšanai, kā arī konsultatīvais atbalsts.

Pateicoties mūsu ēdinātāja SIA CPA vadītājas Ināras Nagles atbalstam un atsaucīgajam ēdnīcas kolektīvam  vadītājas Zintas Lukaševicas,  pavārīšu Aijas Igaunes un Inetas Caunes darbam,  Malnavas PuMPuRS gan ikdienā garšīgi pusdieno, gan saņem sagatavotās ēdināšanas pakas.

Projekta koordinatore Malnavas koledžā Ilga Novikova