Pamatojoties uz  Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, Kārsavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2013-08 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Kārsavas novadā” un Malnavas daudzdzīvokļu mājas Kļavu ielā 12 iedzīvotāju iesnieguma pamata izsludina publisko apspriešanu no 17. novembra līdz 16. decembrim par koku ciršanas ieceri Malnavā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kļavu ielā 12, kas nepieciešams, lai mazinātu iedzīvotāju apdraudējuma riskus, kā arī novērstu mājas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos.

No 17. novembra līdz 16. decembrim izsludināta publiskā apspriešana  un iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokli par koku ciršanu Malnavas ciemā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kļavu ielā 12.

Ar plānoto koku ciršanas ieceri var iepazīties www.karsava.lv , Malnavas pagasta pārvaldē un  Attīstības nodaļā, Mežmuiža, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, Kārsavas novads pašvaldības darba laikā vai pie Kārsavas novada pašvaldības vides pārvaldības speciālista, mob.tel. 28343926.

Publiskās apspriešanas aptaujas lapas iespējams saņemt Kārsavas novada pašvaldībā (Vienības ielā 53, Kārsavā), Attīstības nodaļā, Mežmuiža, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, Malnavas pagasta pārvaldē.

Aizpildītu aptaujas lapu lūdzam iesniegt Malnavas pagasta pārvaldē, Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā vai elektroniski juris@vorkalis līdz 2016. gada 16. decembrim.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus 16. decembrī plkst. 15.00 Malnavas pagasta pārvaldē piedalīties publiskajā apspriešanā par koku ciršanas ieceri un izteikt savu viedokli. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, pašvaldības izpilddirektors ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Kārsavas novada domes sēdē.