Projekts “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā”, Nr. 9.3.1.1/18/I/019

Projekta mērķis: Izveidot Daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, lai nodrošinātu projekta mērķgrupai kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā.

Projektu realizē: Kārsavas novada pašvaldība.

Projekta mērķgrupa:

  • 10 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kuram ir noteikta smaga (I vai II invaliditātes grupa) – Dienas aprūpes centra pakalpojumi.
  • 6 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem – Specializēto darbnīcu pakalpojumi.
  • 8 bērni ar funkcionāliem traucējumiem – Dienas aprūpes centra pakalpojumi.
  • 12 bērni ar funkcionāliem traucējumiem – Sociālas reabilitācijas pakalpojumi.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

  1. Projekta vadības nodrošināšana.
  2. Jumta seguma nomaiņa ēkai Vienības iela Nr. 52.
  3. Telpu atjaunošana, tās pielāgojot mērķgrupu vajadzībām.
  4. Būvuzraudzība.
  5. Aprīkojuma un mēbeļu iegāde Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vajadzībām.
  6. Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Projekta realizācijas rezultātā Kārsavas novada pašvaldībā tiks izveidots Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs un nodrošināti sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2019. – 30.06.2020.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 207191,89 t.sk. ERAF finansējums EUR 158171,40 valsts budžeta dotācija EUR 8971,20 pašvaldības līdzfinansējums EUR 20932,80 snieguma rezerve EUR 11284,60 un uz projekta atbalstāmajām darbībām neattiecināmā daļa EUR 7831,89.

Rita Jonikāne
Projekta vadītāja