Plānošanas periodā 2007.-2013. gadam Kārsavas novada pašvaldība ir realizējusi novada attīstībai svarīgus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektus.

Projekti tika realizēti atbilstoši apstiprinātajiem ES līmeņa dokumentiem, Nacionālajiem plānošanas dokumentiem un vietējās pašvaldības spēkā esošajiem plānošanas dokumentiem.

Projekti tika realizēti vairākās jomās:

  • nodarbinātības jomā;
  • sociāli-ekonomiskās attīstības jomā;
  • vides jomā.

Ar ESF projektu atbalstu tika piesaistīti novadam svarīgi cilvēkresursi – speciālisti projektu vadīšanā un teritorijas plānošanā, celta Kārsavas novada iedzīvotāju kapacitāte ES struktūrfondu un citu pasākumu īstenošanā, kā arī izveidota Sociālo pakalpojumu mobilā brigāde.

Ļoti liela nozīme sociālekonomiskajā attīstībā ir infrastruktūras sakārtošanai novada teritorijā. Infrastruktūra ir tautsaimniecības pamats, uz kura balstās tās nozaru struktūra. 2007.-2013. plānošanas periodā tika atjaunoti un pārbūvēti vairāki ceļi un ielas visos pagastos, īpaši nozīmīga ir Vienība ielas pārbūve Kārsavas pilsētā. Tika  daļēji sakārtota pašvaldību kultūras iestāžu, izglītības iestāžu un sociālā infrastruktūra.

Svarīga loma ir vides infrastruktūras sakārtošanai. Ar fondu līdzfinansējumu realizēti nozīmīgi projekti Kārsavas pilsētā, Mērdzenes un Salnavas pagastos ūdenssaimniecības jomā. Tika piesaistīti līdzekļi dažādu vecumu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai, ierīkojot atpūtas un rotaļu laukumus un iegādājoties nepieciešamo inventāru. Realizēti projekti tūrisma attīstības un pārrobežu sadarbības jomā.

Kārsavas novada pašvaldība ir veiksmīgi realizējusi visus 2007.-2013. gada plānošanas periodā Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos projektus.

Pēc projektu aktivitāšu ieviešanas pašvaldība un novada iedzīvotāji ir atbildīgi par iegūto materiālo vērtību saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.

Par 2007.-2013. gada plānošanas periodā realizētajiem projektiem lasiet šeit: old.karsava.lv.