Projektā iegādāti tērpi amatierkolektīviem un aprīkojums kultūras  norišu uzlabošanai Kārsavas novadā. Iegādātie skatuves tērpi tiek izmantoti gan Kārsavas novadā notiekošajos pasākumos, gan pārstāvot savu pašvaldību starpnovadu  un valsts mēroga norisēs, arī starptautiskajos festivālos.

Kultūras jomā katrs izdziedātais, izdejotais un izspēlētais gads ir īpašs un neatkārtojams.

Laiks rit. Šajā pārdomu pavasarī, atmiņās pāršķirstot 2019. gada Mērdzenes KN pašdarbības kolektīvu darba cēlienu, to varētu saukt par ražīgu, izaicinājumiem bagātu un skaistiem mirkļiem piepildītu gadu. Mērdzenes KN 2 kolektīviem – Vidējās paaudzes deju kolektīvam „Luste” vad. Anita Šarkovska un etnogrāfiskajam ansamblim „Mārga” vad. Austra Golubova tika piešķirti līdzekļi projekta” Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas novadā” ietvaros. 

Kāda ir bijusi 2019. gada darbības sezona šiem kolektīviem.

Mērdzenes vidējās paaudzes deju kolektīvs ”LUSTE” piedalījās

 • pašmāju gadskārtu svētku koncertos Lieldienās
 • Līgo svētkos estrādē 
 • sezonu noslēdza Ziemassvētkos ar jautru čigānos iešanu un skatītāju izdancināšanu
 • piedalījās Ludzas apriņķa deju kolektīvu skatē 
 • starpnovadu deju kolektīvu sadancī Zilupē
 • Jūlijā dejoja Ciblas novada jubilejas koncertā Latvijas Nacionālā un Dailes teātra  muzikālās izrādes „Īsa pamācība mīlēšanā” starplaikos. Būt uz skatuves kopā ar profesionāliem māksliniekiem- tā bija atbildība, emocijas, ko neaprakstīt, tikai izjust.
 • Augustā tika dejots Kārsavas estrādē mūsu novada svētku koncertā „10 vēlējumi 10 gadu jubilejā”.
 • Novembra nogalē ”Luste” piedalījās Kārsavas novada Senioru pasākumā.

„Lustes” skatuvisko tēlu veidoja ne tikai dejas soļi,  ornamenti, partneru sadejošanās, bet arī tērpi. Īpašu paldies sakām par sieviešu vasaras tērpiem, kas iegādāti par projekta līdzekļiem.

Mērdzenes etnogrāfiskajam ansamblim „Mārga” par projekta līdzekļiem iegādāta cītara.

Kolektīvam  aizvadītā sezona arī bija uzstāšanās reizēm piepildīta:

 • Kolektīvs piedalījās Latgales Senioru  svētkos Višķos
 • starpnovadu folkloras kopu saietā „Gorūza” Salnavā
 • Tirgus dienā Kārsavā
 • Kārsavas  novada desmitgades jubilejas koncertā
 • Kārsavas novada Senioru pasākumā
 • „Mārga” iesaistās gadskārtu svētku – Lieldienu, Jāņu, Miķeļu, Ziemassvētku – svinēšanā pašu mājās. Tie ir svētki ar tautas tradīciju izzināšanu un nodošanu pasākumu dalībniekiem.

 Kolektīvam  ir kolorīts tautasdziesmu pūrs, nostāstu un anekdošu krājums, kā arī ievijas pa kādam mūsdienīgam un humoristiskam notikuma atstāstam.

Mērdzenes kultūras nama folkloras kopa “Mārga” pieskandina Kārsavas estrādi novada svētkos.

Mērdzenes KN vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste

 

Mežvidu pagasta Kultūras namā darbojas septiņi pašdarbības kolektīvi.
Kolektīvi piedalās pašmāju rīkotajos pasākumos: folkloras kopa uzstājas Aizgavieņos, Lieldienās, Svecīšu vakaros, Ziemassvētku pasākumā. Novada rīkotajā f.kopu sadziedāšanās pasākumā “Gorūza”.

Tautu deju kolektīvs “Bitīt matos”  piedalījās deju kolektīvu skatē Ludzā, sadancī Kārsavas KN, Līgo vakara koncertos: Rogovkā, Mežvidos. Savā KN pasākumos: Lieldienu koncertā,  Mātes dienā, Ziemassvētkos, Bērzgales KN  Latvijas gadadienas koncertā


Mežvidu KN vidējās paaudzes deju kolektīvs “Bitīt matos”

Līnijdeju grupa “Chilly cha cha” – 

 • Rekavas KN līnijdeju sadancis
 • Ritma deju svētki Asūnē
 • Līgo pasākums Rogovkā
 • Pagasta svētki Krišjāņos “Viss sazied kopā ar mums”

Vokālie ansambļi : Sieviešu v.ans. “Rasa”, Viru v.ans.”Ozoli”, jauktais v.ans.”Bolss” pedalījās vokālo ansambļu skatēs:

 • II Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkurss I kārta Latgale -Sīļukalna KN
 • Vokālo ansambļu skate Zilupē
 • “Ozoli” piedalījās – Vokālo ansambļu sadziedāšanas “Dzied vīri Dekšārēs”
 • Ratnieku KN lauksaimnieku vakarā
 • Audriņu KN “Ar mīlestības pinekļiem”sieviešu dienai veltītā pasākumā
 • Jauktais ans. “Bolss” un “Ozoli” – Vokālo    ansambļu sadziedāsanās Aizkraukles KN

Mežvidu KN jauktais vokālais nsamblis “Bolss”

 

Mežvidu KN vīru vokālais ansamblis “Ozoli”

 

Mežvidu KN vokālie ansambļi “Rasa” un “Ozoli”

 • Visi kolektīvi uzstājās ar programmu tirgus dienā Kārsavā.

 

Aizvadītajā gadā Malnavas pagasta amatierkolektīvi, izmantojot iegādātos resursus, piedalījās sekojošos pasākumos:

 • Ludzas KN VPDK “Reizē” dzimšanas dienas pasākums
 • Ludzas deju apriņķa sadancis-skate Ludzā
 • Starpnovadu sadancis “Jedritvai kociņ, deju mīlam!”
 • Sadancis Viļānos “Kad lakstīgalas dzied!”
 • Ielīgošana Kārsavas tirgū
 • Sadancis Litenē “Latviešu tautas deja Eiropā”
 • VA Konsonanse 10.dzimšanas dienas koncerts.
 • Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums Bērzgalē
 • Baznīcu nakts 2019
 • Gorūza – 2019
 • Starpnovadu vokālo ansambļu koncerts-skate “Mozais bolss”
 • “Ludzas novada uzņēmējs”
 • Baznīcu nakts 2019
 • “Baltā galdauta” svētki

Deju kurpes vidējās paaudzes deju kolektīvam “Jedritvai”

 

Baltās kreklblūzes vokālais ansamblis “Konsonanse” izmanto salikumā ar seno latgaļu tērpiem.

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jedritvai” uz Kārsavas KN skatuves

 


Malnavas pagasta dejotāju saime .

 

Goliševas vokālais ansamblis “Straujupīte” 2019.gadā uzstājies gan savā pagastā Serafima svētkos un Masļeņicā, gan piedalījies novada pasākumos. Projekta ietvaros iegāgātie  tērpi ar tautiskajām jostām uzlabojuši ansambļa vizuālo tēlu.

Goliševas KN vokālais ansamblis ‘Straujupīte”

 

Salnavas  tautas nama kapela “Sābri”, vokālais ansamblis “Kamenes “ un garīgo dziesmu ansamblis “Pieskāriens” jau otro gadu priecē skatītājus projekta “Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas novadā” iegādātajos tērpos. 2019. gadā kolektīvi aktīvi koncertējuši gan savā pagastā , novadā, piedalījušies valsts nozīmes pasākumos , festivālos un skatēs. Mākslinieciskajai kvalitātei ir būtiska nozīme, tomēr jāatzīst, ka vizuālais tēls ir ļoti svarīgs kopiespaida radīšanā.

Vokālais ansamblis “Kamenes”

 

Salnavas estrādi ieskauj projektā iegādātais pārvietojamais žogs.

Piepūšamās atrakcijas īpaši priecē bērnus gan bērnības svētkos visos pagastos, gan skolas noslēguma pasākumos un dažādos novada svētkos.

 

Kārsavas kultūras nama kolektīvi piedalījās sekojošos pasākumos: 

DK „ SPRYKSTI” :

 •  Gada ieskaņas koncerts KKN
 • Sadancis ar Jedritvai Malnavā
 • DK  Skate Ludzā

 

Senioru DK „SENLEJA”:

 • Gada ieskaņas koncerts KKN
 • Sadancis Baltinavā
 • Jubilejas koncertā Blontos
 • Sadancis Žīguros
 • Jubilejas koncertā Aglonā
 • KKN 60 gadu jubilejas koncertā
 •  Latgales XVII Senioru Dziesmu un Deju festivāls Višķos
 •  Serafima dienā Goliševā.
 • Robežsargu pasākumā „ Krosta” estrādē
 • Pansionātā „Mūsmājas”
 • Jubilejas koncertā Riebiņos
 • Sadancis Kubulos
 • Latvijas 101. gadadienas koncertā KKN
 •  Novada Senioru atpūtas pasākums KKN

 

Sieviešu VA „SKERCO”:

 • Gada ieskaņas koncerts KKN
 •  VA Skate Zilupē
 •  KKN 60 gadu jubilejas koncertā
 •  Svecīšu vakarā Kārsavas kapos
 • Latvijas 101. gadadienas koncertā KKN

 

 

Kārsavas KN vidējās paaudzes deju kolektīvs “Spryksti”

 

Kārsavas KN senioru deju kopa “Senleja”

 

Kārsavas KN senioru vokālais ansamblis “Sendienas”

 

 Kārsavs mūzikas un mākslas skolas kapela “Dimdari” un mūsdienu deju grupa 2019.gadā īpaši aktīvi koncertēka gan novada pasākumos Kārsavas pilsētā, gan novada pagastos- Mērdzenē, Salnavā, Goliševā,  Mežvidos un Malnavā. Piedalījās Valsts nozīmes skatēs un konkursos.

Kārsavas mūzikas un mākslas skolas kapela “Dimdari” KMMS 60.gadu jubilejas koncertā priecē skatītājus tērpušies projektā iegādātajos tērpos un muzicē uz cītares.

KMMS dejotāji 60.gadu jubilejas koncertā.

 

Kolektīvu dalībnieku vārdā sirsnīgs paldies par piešķirtajiem līdzekļiem!

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas ( LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas un foto http://www.karsava.lv/

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv 

Nr: Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000013