xc

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras dzīvē, saglabāt un popularizēt kultūras mantojumu Kārsavas novadā.

Projekta mērķis – atjaunot un pilnveidot esošo materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvu un konkurētspējīgu kultūras pakalpojumu sniegšanai novada iedzīvotājiem, kā arī paaugstināt apskaņošanas kvalitāti brīvdabas pasākumos.

Projekta kopējais budžets ir EUR 49493,37 no tā ELFLA finansējums EUR 44544,93 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 4949,44.

Paredzēts iegādāties: novada amatierkolektīviem jaunus tērpus, tautiskās jostas, saktas, deju apavus, kultūras namiem – akustiskos instrumentus, brīvdabas pasākumiem – aprīkojumu un pārvietojamo žogu, kā arī piepūšamās atrakcijas bērnu izklaidei.

Uz šodienu no projektā paredzētajām aktivitātēm:

  • SIA “Rota R” ir izpildījusi pasūtījumu un ir jau uzšūti jauni tautu tērpi Kārsavas kultūras nama amatierkolektīviem, koncerttērpi novada mūsdienu deju grupai “Vaļasprieki”  un kapelai “Dimdari”.
  • Elfa Melvere ir izgatavoja novada deju kolektīviem saktas.
  • SIA “BaltHarmonija” piegādāja Malnavas un Mērdzenes kultūras namiem, kā arī Kārsavas Mūzikas un mākslas skolai cītaru komplektus.
  • No SIA “MUZ PRO” ir saņemts aprīkojums brīvdabas pasākumu apskaņošanai.
  • SIA “Žogu fabrika” piegādāja pārvietojamo žogu brīvdabas pasākumu nodrošināšanai un piepūšamās atrakcijas bērnu izklaides pasākumiem.

Pārējiem novada amatierkolektīviem tērpi vēl tiek šūti, kā arī kultūras nami vēl nav saņēmuši daļu no projektā paredzētiem akustiskajiem instrumentiem. Projekta īstenošana vēl turpinās. LAD lēmums paredz projektu realizēt līdz 01.11.2017. gadam.

Rita Jonikāne
projekta vadītāja