izglitibas_logo

Kārsavas novada pašvaldība un Valsts Izglītības satura centrs parakstījis sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts izglītījamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Kārsavas vidusskolā, Mežvidu pamatskolā un Mērdzenes pamatskolā, lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi pēc katras izglītības iestādes aktualitātēm un izvirzītajām prioritātēm.

Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001. Projekta 1.posms tiks īstenots līdz 2019. gada 31. maijam.

Galvenās darbības:

  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

 

Inta Laganovska-Vesere,
izglītības metodiķe, projekta koordinatore