Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valkas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā.

Projekta nosaukums, projekta Nr.
No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā, No. LV-RU-009

Projekta nosaukums angļu valodā:
From Hobby to Business  -Developing Entrepreneurs in the Latvia – Russia Border Area (From Hobby to Business)

Programma:
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020

Projekta īstenošanas laiks: 
2019. gada 1.jūlijs līdz 2021. gada 30.jūnijs

Projektu īsteno (14 partneri):
Projekta vadošais finansējuma saņēmējs: Valkas novada dome Projekta finansējuma saņēmēji: Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas, Zilupes un Apes pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”

Projekta mērķis:
Aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā

Aktivitātes:
Valkas novada dome ir atbildīga par viena pārrobežu tirgus  organizēšanu (projekta laikā būs 4, tai skaitā 2 Latvijā un 2 Krievijā), kā arī līdzdarbosies tirdzniecības misiju, kontaktbiržu, izglītojošo semināru – diskusiju organizēšanā. Visos projekta pasākumos būs iespēja piedalīties Valkas novada mājražotājiem un amatniekiem. Tirdziņu organizēšanai novada teritorijā, plānots uzlabot tirdzniecības vietu infrastruktūru, iegādājoties vienu pārvietojamo tirgus namiņu un piecas nojumes – teltis (1 – 3 m x 6 m un 4 – 3 m x 3 m)

Projekta kopējais finansējums:
EUR 250 000

Latvijas – Krievijas PSP līdzfinansējums:
EUR 225000 (90 % no attiecināmām izmaksām) 

Valkas novada domes līdzfinansējums:
EUR 19555,56, tai skaitā programmas līdzfinansējums ir 90% vai EUR 17600

Projekta koordinators, kontaktinformācija:
Gunta Smane
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Mob. tālr.: 26463408
Tālr.: 64707478
e-pasts: gunta.smane@valka.lv

Nr: LV-RU-009