no-hobija-lidz-biznesa

“No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” LV-RU-009. Akronīms: ”No Hobija uz Biznesu”

Projekta vispārējais mērķis: Aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā

Galvenie projekta sasniedzamies rezultāti: Katrs partneris organizēs pie sevis vai iesaistīsies kādas kopīgās aktivitātes  – semināra, kontaktbiržas vai Robežtirgus organizēšanā, kā arī partneri pilnveidos tirgus vai tirdzniecības vietas, iegādāsies aprīkojumu tirgu labiekārtošanai utt. Aktivitātēs tiks iesaistīti 56 mājražotāji un amatnieki, kā arī 16 jaunie uzņēmēji.

Projekta ilgums: 01.07.2019. – 30.06.2021. (24 mēneši)

Projekta kopējais budžets: EUR 250 000

Latvijas – Krievijas PSP līdzfinansējums: EUR 225 000 (t.i. 90 % no attiecināmām izmaksām)

Kārsavas novada pašvaldības budžets: 17 777,78 EUR, līdzfinansējums – 1 777,78 EUR

Vadošais partneris: Valkas novada dome, Semināra 9, Valka, LV-4701, www.valka.lv, +371 26463408, gunta.smane@valka.lv

Projekta partneri: Apes, Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”.

Projekta aktivitātes: Kārsavas novada pašvaldība ir atbildīga par viena pārrobežu tirgus organizēšanu (projekta laikā būs 4, tai skaitā 2 Latvijā un 2 Krievijā), kā arī līdzdarbosies tirdzniecības misiju, kontaktbiržu, izglītojošo semināru – diskusiju organizēšanā. Visos projekta pasākumos būs iespēja piedalīties Kārsavas novada mājražotājiem, amatniekiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem, kā arī uzņēmējiem no projektā iesaistītajiem pierobežas novadiem. Kārsavas novada pašvaldība uzstādīs interaktīvo stendu, kurā būs pieejama informācija par novada mājražotājiem un amatniekiem.

Projekta koordinators: Inga Zagorska, tūrisma organizatore, e-pasts: inga.zagorska@karsava.lv, tālrunis: 29327265

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

* Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Kārsavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.