„Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” (Nr. 5.6.2.0/20/I/007)

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa ”Teritoriju revitalizācija reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”3. kārtas ietvaros.

Projekta mērķis: nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

 

Nr: Nr. 5.6.2.0/20/I/007