xc

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
projekts

Projekta īstenošanas vieta: Kārsavas novads, Kārsavas pilsētas, Parka iela 3

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2016. – 01.11.2017.

Projekta mērķis:

Radīt iedzīvotājiem pievilcīgu un ainavisku rekreācijas objektu, uzlabot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas un atpūtas iespējas.
Projekta aktivitātes:

Labiekārtot dīķa apkārtni: izveidot taciņu gar dīķa malu, uzstādīt apgaismojuma laternas, ierīkot peldošo strūklaku, izvietot atkritumu urnas, iestādīt dekoratīvos krūmus.

Rezultatīvie rādītāji:

Labiekārtota dīķa apkārtne:

  • izveidota taciņa gar dīķa malu;
  • uzstādītas apgaismojuma laternas;
  • ierīkota peldošā strūklaka;
  • izvietotas atkritumu urnas;
  • iestādīti dekoratīvie krūmi;
  • uzstādīti soliņi.

Projekta budžets: 37900,72 eiro

ELFLA finansējums: 34110,65 eiro

Pašvaldības līdzfinansējums: 3790,07 eiro

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Rita Jonikāne, 26415945, rita.jonikane@inbox.lv

Nr: 16-01-AL34-A019.2201-000015