xcLatvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
projekts

Projekta īstenošanas vieta: Kārsavas novads, Kārsavas pilsētas, Parka iela 3

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2016. – 01.11.2017.

Projekta mērķis:

Radīt iedzīvotājiem pievilcīgu un ainavisku rekreācijas objektu, uzlabot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas un atpūtas iespējas.
Projekta aktivitātes:

Labiekārtot dīķa apkārtni: izveidot taciņu gar dīķa malu, uzstādīt apgaismojuma laternas, ierīkot peldošo strūklaku, izvietot atkritumu urnas, iestādīt dekoratīvos krūmus.

Rezultatīvie rādītāji:

Labiekārtota dīķa apkārtne:

  • izveidota taciņa gar dīķa malu;
  • uzstādītas apgaismojuma laternas;
  • ierīkota peldošā strūklaka;
  • izvietotas atkritumu urnas;
  • iestādīti dekoratīvie krūmi;
  • uzstādīti soliņi.

Projekta budžets: 37900,72 eiro

ELFLA finansējums: 34110,65 eiro

Pašvaldības līdzfinansējums: 3790,07 eiro

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Rita Jonikāne, 26415945, rita.jonikane@inbox.lv

Nr: 16-01-AL34-A019.2201-000015