Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Apakšpasākums “Ieguldījumi visu veidu maza mēroga infrastruktūras ierīkošanā, uzlabošanā vai paplašināšanā, tostarp ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos un enerģijas taupīšanā”.

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2019. gada 1. decembrim

ELFLA finansējums: 1,15 miljons eiro

Īstenošanas vieta: Kārsavas pilsētas un novada teritorija.

Projekta mērķis:

atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta aktivitātes:

 • vietējās pašvaldības un uzņēmēju apspriedes;
 • Nākotnes ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā –  garums 0.376 km;
 • Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi ceļa posma pārbūve Malnavas pagastā – aptuvenais garums 1.700 km
 • Soldoni – Šoseja ceļa posma pārbūve Malnavas pagastā – aptuvenais garums 0.300 km;
 • Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā – garums 1.784 km;
 • Straujas ielas pārbūve Mērdzenes pagastā – aptuvenais garums 0.633 km;
 • Salnava – Aizsili- Bēliņi-Verpeļi ceļa posma pārbūve Salnavas pagastā – aptuvenais garums 0.900 km ;
 • Jāņa ielas pārbūve Mežvidu pagastā –  aptuvenais garums 0.142 km;
 • Parka ielas pārbūve Mežvidu pagastā – aptuvenais garums 0.268 km;
 • Zaļās ielas pārbūve Mežvidu pagastā – aptuvenais garums 0.429 km;
 •  publicitātes  pasākumu nodrošināšana.

Rezultatīvie rādītāji:

 • Pārbūvētas Nākotnes iela  un Alejas iela Kārsavas pilsētas teritorijā;
 • Pārbūvēti ceļa posmi Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi un Soldoni – Šoseja Malnavas pagastā –  kopējais garums 2.000 km;
 • Pārbūvēta Straujas iela Mērdzenes pagastā ;
 • Pārbūvēts ceļa posms Salnava – Aizsili- Bēliņi-Verpeļi Salnavas pagastā –garums 0.900 km ;
 • Pārbūvētas Jāņa iela, Parka iela un Zaļā iela Mežvidu pagastā.

Kontaktinformācija: Projektu vadītāja Inese Lipska, tālr. 26101155,
e-pasts: ineselipska@inbox.lv

Publikācijas:

Aicinājums uz apspriedi Mērdznē, par atbalstu pašvaldības grants ceļu būvniecībai un pārbūvei

Aicinājums uz apspriedi Goliševā, par atbalstu pašvaldības grants ceļu būvniecībai un pārbūvei

Aicinājums uz apspriedi Salnavā, par atbalstu pašvaldības grants ceļu būvniecībai un pārbūvei

Aicinājums uz apspriedi Malnavā un Mežvidos, par atbalstu pašvaldības grants ceļu būvniecībai un pārbūvei

Kārsavas novada pašvaldības veica grozījumus prioritāro ceļu sarakstā pašvaldības grants ceļu pārbūvei

Kārsavas novada pašvaldība aicina vietējos uzņēmējus un iedzīvotājus uz apspriedi par grants ceļu pārbūvi

Kārsavas novada pašvaldība aicina vietējos uzņēmējus un iedzīvotājus uz apspriedi par grants ceļu pārbūvi

Kārsavas novada vēstīs Maijs/2016 – pdf-icon.pngNoslēgts līgums par “Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu pārbuves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību”6.80 MB

Kārsavas novada vēstīs Oktobris /2016 – pdf-icon.pngIeilgusi Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde3.45 MB

 

Kārsavas novada pašvaldības veica grozījumus prioritāro ceļu sarakstā pašvaldības grants ceļu pārbūvei

Kārsavas novada vēstīs Maijs/2017 – pdf-icon.pngSagaidīti Kārsavas novada grants ceļu mazo posmu pārbūves būvprojekti 12.81 MB

Apstiprināta Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve

Kārsavas novada vēstīs Oktobris/2017 – pdf-icon.pngLietavas ir ietekmējušas arī grants ceļu būvdarbus8.95 MB

Atsākušies būvdarbi Kārsavas novada pagastos grants ielām

Noslēgušies būvdarbi Kārsavas novada pagastos

Ekspluatācijā nodoti vairāki pārbūvēti ceļa posmi un ielas Kārsavas novadā