izglitiba

Lai sniegtu atbalstu skolēniem nākotnes profesijas izvēlē, Kārsavas novada pašvaldība sāk īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 3. marts – 2020. gada 30. decembris.

2016./2017. mācību gadā paredzēti šādi karjeras atbalsta pasākumi pašvaldībā:

  1. Darbu uzsāk  pedagogs karjeras konsultants- Vaira Šicāne, kas īstenos karjeras izglītības programmas izmēģinājumskolās: Kārsavas vidusskolā, Mērdzenes pamatskolā un Mežvidu pamatskolā.
  2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi tiek īstenoti gan izmēģinājumskolu 1.-12.klašu izglītojamiem, gan projektā neiesaistītās Salnavas pamatskolas 7.-9.klašu izglītojamiem.

Vaira Šicāne
Kārsavas novada pašvaldības
projekta koordinatore

Tālr.mob.: 29384429
E-pasts: vaira.sicane@karsava.lv