Jaunas katlu mājas būvniecība plānota Kārsavā Telegrāfa iela 37. Nākotnē paredzēts siltumu nodrošināt tikai ar vienu katlu māju visā Kārsavas pilsētā.

2016. gada janvāra sākumā tika izstrādāts nolikums un organizēts iepirkums  „Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”. Konkursā savus piedāvājumus iesniedza 3 pretendenti, no kuriem par uzvarētāju tika atzīts SIA „Strasa Konsultanti” piedāvājums (piedāvātā līgumcena 22990.00 EUR ar PVN). Janvāra beigās Kārsavas novada pašvaldība ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA „Strasa Konsultanti” noslēdza līgumu par „Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrādi “. Tika izstrādāta topogrāfija pašvaldības zemes gabalam un veikta esošo katlu māju tirgus izpēte. Pašvaldības un SIA Kārsavas namsaimnieka pārstāvji apmeklēja citus novadus, lai redzētu un dzirdētu dažādus viedokļus par katlu māju darbību un iepējamajiem to izbūves risinājumiem. Tika izvēlēts labākais iespējamais risinājums tieši Kārsavas pilsētai.

Saskaņā ar 29.01.2016. gada uzņēmuma līgumu „Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Strasa Konsultanti” bija jāsagatavo un jānodot Kārsavas novada pašvaldībai katlu mājas būvprojekts līdz 30. maijam. Būvprojekts netika izstrādāts un nodots pašvaldībai līgumā paredzētajā termiņā. Izpildītājs nebija iesniedzis nekādus skaidrojumus par termiņa kavēšanu un nebija lūdzis termiņa pagarinājumu. Līgums tika izbeigts 10. jūnijā.

Nekavējoties atkal tika izsludināts iepirkuma konkurss. Pieteicies bija tikai viens pretendents SIA” BELSS”. Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu un pretendents tika lūgts uz līguma parakstīšanu. SIA “ BELSS” atteicās parakstīt līgumu.

Augustā, šogad jau trešo reizi, tika izsludināts iepirkuma konkurss “Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.  Pieteikušies bija trīs pretendenti, līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA” Campaign”.

4.oktobrī Kārsavas novada pašvaldība noslēdza līgumu par jaunas katlu mājas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.  Līguma kopējā summā  EUR 26 613,95 , t.sk. PVN.

Līguma summa sevī ietver:

  1. maksu par projektēšanas darbiem – EUR 23 588,95;
  2. maksu par autoruzraudzību – EUR 3025,00.

Līguma izpildes termiņš par noteikto projektēšanas darbu –  2017.gada 6.februāris.

Šobrīd pašvaldība ir  pieprasījusi tehniskos noteikumus no SIA ”Lattelecom”, A/S “ Sadales tīkls” un SIA “ Kārsavas namsaimnieks” . No projektētājiem gaidām skiču projektu.