nacionalais_attistibas_plans

2017. gada 17. februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/006 īstenošanu. Tas ir pirmais šāda veida apjomīgs projekts, ko Ludzas novada pašvaldība īstenos sadarbībā ar Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību, un kurā aktīvi iesaistīsies arī komersants – SIA “Latgales dārzeņu loģistika”.

Katrs partneris īstenos savas darbības, kas ir svarīgas uzņēmējdarbības attīstībai, un šīs aktivitātes ir saistītas tikai ar infrastruktūras sakārtošanu. Kārsavas novada projekta darbības koncentrēsies Mežvidu pagastā Klonešnīkos – tiks pārbūvēts pašvaldības ceļa Nr. 154 posms 350 m garumā, tiks izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar pievedceļu. SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, kuras siltumnīcas darbojas Mežvidu pagastā, tiks palielināta elektrosadales līnijas slodze.

Kopējie projekta attiecināmie izdevumi, kas attiecas uz visām 3 pašvaldībām sastāda 3 205 291.99 euro, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 616 528.19 euro un valsts budžeta dotācija sastāda 128 042.64 euro.

Kārsavas novada pašvaldības plānotās kopējās attiecināmās izmaksas 939 806,37 euro, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījums 798 835,41 eiro, valsts – 42 291,29 eiro un pašvaldības finansējums-98 679,67 eiro. Pašvaldību līdzfinansējums savu darbību īstenošanā sastāda 10.5% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt uzņēmējam – SIA “Latgales dārzeņu loģistika” jānodrošina līdzfinansējums 45% apmērā elektrosadales līnijas slodzes palielināšanai.

Plānots, ka projekts tiks īstenots 23 mēnešu laikā.

Projekts tiks īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.