turisma_logo

2017. gada nogalē Latvijas vides aizsardzības fonds piešķīra finansējumu Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojektam “Iepazīsim, lai nosargātu”, lai sabiedrību iesaistītu izglītojošos pasākumos, kas saistīti ar Latvijas dabas vērtību atklāšanā un uzturēšanā nozīmīgu personu, notikumu un vietu izcelšanu un godināšanu. Tādējādi pašiem atklājot Latvijas dabas bagātības, iepazīstot tās un mācoties dabu sargāt. No 2018. janvāra līdz jūnijam četros Ziemeļlatgales novados – Rugāju, Balvu, Baltinavas un Kārsavas – projekta ietvaros notika deviņi dažādi dabas izziņas pasākumi, kuros varēja piedalīties gan novadu iedzīvotāji, gan viesi.

Projekta mērķi:

Īstermiņa: Organizēt izglītojoši praktisku vides pasākumu ciklu “Skaties uz pasauli ar dabas acīm” – veicinot un popularizējot atbildīgu, ilgtspējīgu un veselīgu dzīvesveidu Rugāju, Balvu, Kārsavas un Baltinavas novadu iedzīvotāju vidū, tai skaitā bērniem un jauniešiem.

Ilgtermiņa: Virtuāls 360 grādu ceļojums pa Ziemeļlatgales īpaši aizsargājamām dabas teritorijām internetā sniegs būtiskas zināšanas Latvijas sabiedrībai par aizsargājamām dabas vērtībām nekaitējot dabai, tāpēc projektā plānojam izveidot 360 grādu skatu virtuālo prezentāciju, radot ilgtermiņā pieejamu platformu. Virtuālās ekskursijas sniedz klātienes sajūtas un informē par aizsargājamām dabas bagātībām, tās sniedz iespēju cilvēkiem ar kustību traucējumiem un senioriem iepazīt Latvijas dabas vērtības, kaut arī viņi nevar fiziski tās apmeklēt.

Projekta rezultāti:

  • mūsdienīgs un radošs risinājums aizsargājumu dabas vērtību atklāšanā un saglabāšanā – sagatavota interaktīva Ziemeļlatgales dabas dārgumu prezentācija – karte (www.ej.uz/apskatiziemellatgali), pieejama internetā visu partneru mājas lapās, fiksējot unikālos skatījumus pašvaldību mājas lapās un facebook.com kontu statistikā, pasākuma dalībnieki no 50-120 000 gadā, pasākums aktuāls ne mazāk kā 5 gadus;
  • īstenots izglītojoši praktisks pasākumu cikls “Skaties uz pasauli ar dabas acīm” četros novados, notikuši 9 pasākumi, iesaistot 350 dalībniekus

Projekta kopējās izmaksas – 17436,28 eiro

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums – 15682,57 eiro