lauku_celi_uzsakti

Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana ir viena no Kārsavas novada pašvaldības attīstības stratēģijas prioritātēm. Kārsavas novadā kopējais ceļu garums ir 338,79 km,t.sk. grants segums 336,67km. Novada ielu kopējais garums ir 46,203km, t.sk.grants segums 21,916km. Daudzi pašvaldības ceļi ar grants segumu ir apmierinošā stāvoklī, bet daļa ceļu ar grants segumu ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, esošais segums ir nokalpojis savu kalpošanas laiku. Uz nomalēm ir izveidojies apaugums, kā rezultātā tiek traucēta ūdens atvade no ceļu klātnes, tāpēc mitros gadalaikos ceļa klātne pārmirkst, zaudē savu nestspēju, kļūst bedraina un grūti izbraucama. Esošās caurtekas vietām ir aizbirušas un aizsprostotas. Katru gadu pašvaldība no autoceļu fonda līdzekļiem ir veikusi bedrīšu remontu, bet kā pierāda prakse, šie darbi un naudas izlietojums nedod vajadzīgo efektu. Ņemot vērā pašvaldību budžetā pieejamos finanšu līdzekļus, pašvaldība var nodrošināt tikai ceļu uzturēšanas un saglabāšanas funkciju.      Prioritāte ir tiem ceļiem, kuri ir svarīgi, lai lauku teritorijās saglabātos apdzīvotība un uzņēmējdarbība.

2018. gada 21. maijā  pašvaldībā saņemts LAD lēmums par projekta apstiprināšanu un tam piešķirto  finansējumu. Šī projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt divas grants seguma ielas un divus lauku grants ceļu posmus.

Projekta identifikācijas Nr. 18-01-A00702-000030

Fonds, programma:

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai  (ELFLA). Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2018.-31.12.2018.

Īstenošanas vieta:

Alejas iela Kārsavas pilsētā

Nākotnes iela Kārsavas pilsētā

a/c Kārsava-Jēči- Otrie Mežvidi, Malnavas pagastā

a/c Soldoni – Šoseja, Malnavas pagastā

Projekta mērķis: atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Galvenās projekta aktivitātes:

Nākotnes ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā –  garums 0.461 km;

Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi ceļa posma pārbūve Malnavas pagastā – aptuvenais garums 1.388 km

Soldoni – Šoseja ceļa posma pārbūve Malnavas pagastā – aptuvenais garums 0.322 km;

Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā – garums 1.793 km.

Rezultatīvie rādītāji:

Projekta ietvaros tiks pārbūvēti lauku grants ceļi  un ielas 3.964 km garumā.

Projekta kopējās izmaksas: 714 146,77 EUR

ELFLA finansējums 90% – 621 244,23 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums – 92 902,54 EUR

Kontaktinformācija: Projektu vadītāja Inese Lipska, tālr. 26101155, e-pasts: inese.lipska@karsava.lv

Publikācijas:

Kārsavas novada pašvaldības veica grozījumus prioritāro ceļu sarakstā pašvaldības grants ceļu pārbūvei

Apstiprināta grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā

Autoceļu būvdarbi Kārsavas novadā rit pilnā sparā

Paziņojums lauksaimniekiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem

Noslēgušies būvdarbi Nākotnes ielā un a/c posmos ”Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi”

pdf-icon.pngNoslēgusies Alejas, Nākotnes ielu un a/c “Kārsava-Jēči-Otrie Mežvidi” pārbūve14.98 MB

Ekspluatācijā nodoti vairāki pārbūvēti ceļa posmi un ielas Kārsavas novadā