dika_labeka

ELFLA pasākums: “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā Darbības programma: Infrastruktūra un pakalpojumi.

Aktivitāte: “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”

Projekta īstenošanas laiks: 21.11.2014.-01.06.2015.

Projekta kopējais budžets: 5400,00 EURO

ELFLA finansējums – 4016,51 EURO

Kārsavas novada pašvaldības finansējums – 1383,49 EURO

Projekta mērķis: Piesaistīt nepieciešamos resursus un organizēt pakalpojumus ģimeņu sociālo problēmu risināšanai. Sniegt atbalstu ģimenēm un pirmsskolas vecuma bērnu attīstībai. Radīt iespēju bērniem atrasties drošā un atbalstošā vidē, īpaši situācijās, kad ģimene to pilnībā nespēj nodrošināt (vecāku darba vai prombūtnes laikā). Palielināt iespējas pilnvērtīgai pirmsskolas vecuma bērnu nodarbināšanai un izglītošanai. Nodrošināt sociālo un psiholoģisko atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar speciālajām vajadzībām, jaunajām un vientuļajām māmiņām,” krīzes situācijā” nonākušām ģimenēm.

Projekta aktivitātes: Iegādātas mēbeles un sadzīves tehnika Ģimenes atbalsta centriņa „Paspārne” izveidei.

Sasniegtie rezultāti: Projekta realizācijas rezultātā izveidots Ģimenes atbalsta centriņš „Paspārne”.

Realizēts projekts “Ģimenes atbalsta centriņa „Paspārne” izveide sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Salnavas pagastā”

Nr: 14-01-LL33-L413101-000002