lvaf_logo

Projekta īstenošanas vieta: Kārsavas novads, Kārsavas pilsētas, Parka iela 3

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2018. – 30.05.2019.

Projekta mērķis: Izstrādāt Nūmērnes ezera ekspluatācijas noteikumus.

Rezultatīvie rādītāji:

  1. Apkopoti esošie dati par ezera ekosistēmu kopumā.
  2. Veikta ūdens kvalitātes izpēte, ievākti ūdens paraugi vasaras sezonā 1 – 2 stacijās, nosakot slāpekļa, fosfora savienojumu koncentrācijas (NO2, NO3, Ntot, PO4, Ptot), skābekļa saturu ūdenī, ūdens pH un temperatūru.
  3. Veikta ihtiofaunas izpēte. Paraugi ievākti vienas pētnieciskās kotrolzvejas laikā 16.-17. jūlijā, iegūstot informāciju par zivju sugu relatīvajām biomasām, augšanu un barošanās paradumiem.
  4. Veikta zivju barības bāzes sugu sastāva un biomasu izpēti. Paraugi tika ievākti16.-17. jūlijā, 2 – 3 batimetriski un ekoloģiski atšķirīgās stacijās.
  5. Veikta hidroloģiskā izpēte. Tās ietvaros veica ezera hidroloģisko raksturojumu,  izstrādāja hidroloģisko pārskata plānu, kā arī shematisko hidromezgla plānu.
  6. Veica iegūto datu apstrādi un kompleksu analīzi. Dati tika apkopoti datu bāzēs, kas strukturēti ļāva tos organizēt un analizēt. Tie tika analizēti izmantojot vispār zināmas statistikas metodes.
  7. Izstrādāti un saskaņoti ezera ekspluatācijas noteikumi.

Projekta budžets: 5179,00 EUR

LVAF finansējums: 5179,00 EUR

Kontaktinformācija: Projekta vadītāja Rita Jonikāne, 26415945, rita.jonikane@inbox.lv

pdf-icon.pngZivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Nūmērnes ezeram1.00 MB

pdf-icon.pngEkspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Nūmērnes ezeram (Kārsavas novada Salnavas pagasts)588.06 kB