PROJEKTA MĒRĶIS

Palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.

Projekta īstenošanā iesaistīti 20 sadarbības partneri: 19 Latgales reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” ar trīs filiālēm.

REĀLIZĀCIJAS LAIKA POSMS

2015. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. decembrim

PROJEKTA IZMAKSAS

Projekts tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros ar kopējo summu 8 278 912, 00 EUR, no tiem 7 037 075,20 EUR (85%) ir ESF līdzfinansējums.

PASĀKUMI

  • Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde;
  • Deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrāde;
  • VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru (BSAC) reorganizācijas plānu izstrāde;
  • VSAC personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
  • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales plānošanas reģiona personām ar GRT;
  • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT);
  • Speciālistu apmācība;
  • Informatīvi un izglītojoši pasākumi.