deinstitucionalizacijas-logo-jaunsProjekta īstenošanas vieta: Vienības iela 52, Kārsava, Kārsavas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Kārsavas slimnīca”, slimnīcas korpusa Nr. 5 telpas.

Projekta mērķis: izveidot Daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, lai nodrošinātu projekta mērķgrupai kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā.

Projekta mērķgrupa: 

  • 10 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošās aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga (I vai II invaliditātes grupa) – Dienas aprūpes centra pakalpojumi.
  • 6 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem – Specializēto darbnīcu pakalpojumi.
  • 8 bērni ar funkcionāliem traucējumiem – Dienas aprūpes centra pakalpojumi.
  • 12 bērni ar funkcionāliem traucējumiem – Sociālās reabilitācijas pakalpojumi.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: 

  1. Projekta vadības nodrošināšana.
  2. Jumta seguma nomaiņa ēkai Vienības ielā Nr. 52.
  3. Telpu atjaunošana, tās pielāgojot mērķgrupu vajadzībām.
  4. Būvuzraudzība.
  5. Aprīkojuma un mēbeļu iegāde Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vajadzībām.
  6. Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Projekta rezultatīvie rādītāji: projekta realizācijas rezultātā Kārsavas novada pašvaldībā tiks izveidots Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs un nodrošināti sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2019. – 30.06.2020.

Projekta budžets: projekta kopējās izmaksas EUR 207191,89 t.sk. ERAF finansējums EUR 158171,40 valsts budžeta dotācija EUR 8971,20 pašvaldības līdzfinansējums EUR 20932,80 snieguma rezerve EUR 11284,60 un uz projektā atbalstāmajām darbībām neattiecināmā daļa EUR 7831,89.

Kontaktinformācija: Projekta vadītāja Rita Jonikāne, 26415945, rita.jonikane@inbox.lv

Nr: 9.3.1.1/18/I/019