Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Autoceļa “ Pudinava – Latvīšu Stiglova” pārbūve

Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana ir viena no Kārsavas novada pašvaldības attīstības stratēģijas prioritātēm. Kārsavas novadā kopējais ceļu garums ir 338,79 km,t.sk. grants segums 336,67km. Novada ielu kopējais garums ir 46,313km, t.sk.grants segums 21,482 km. Daudzi pašvaldības ceļi ar grants segumu ir apmierinošā stāvoklī, bet daļa ceļu ar grants segumu ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, esošais segums ir nokalpojis savu kalpošanas laiku. Uz nomalēm ir izveidojies apaugums, kā rezultātā tiek traucēta ūdens atvade no ceļu klātnes, tāpēc mitros gadalaikos ceļa klātne pārmirkst, zaudē savu nestspēju, kļūst bedraina un grūti izbraucama. Esošās caurtekas vietām ir aizbirušas un aizsprostotas. Katru gadu pašvaldība no autoceļu fonda līdzekļiem ir veikusi bedrīšu remontu, bet kā pierāda prakse, šie darbi un naudas izlietojums nedod vajadzīgo efektu. Ņemot vērā pašvaldību budžetā pieejamos finanšu līdzekļus, pašvaldība var nodrošināt tikai ceļu uzturēšanas un saglabāšanas funkciju.      Prioritāte ir tiem ceļiem, kuri ir svarīgi, lai lauku teritorijās saglabātos apdzīvotība un uzņēmējdarbība.

2020.gada 20. janvārī  pašvaldībā saņemts LAD lēmums par projekta apstiprināšanu un tam piešķirto  finansējumu. Šī projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu “ Pudinava – Latvīšu Stiglova”.

Projekta identifikācijas Nr. 19-01-A00702-000056

Fonds, programma: 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai  (ELFLA). Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Projekta īstenošanas laiks: 03.02.2020.-18.12.2020.

Īstenošanas vieta: a/c Pudinava – Latvīšu Stiglova, Pudinavā, Mērdzenes pagastā

Projekta mērķis:

atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Galvenās projekta aktivitātes:

a/c “Pudinava – Latvīšu Stiglova” pārbūve Mērdzenes pagastā – garums 3,97 km.

Rezultatīvie rādītāji:

Projekta ietvaros tiks pārbūvēti lauku grants ceļi  3.97 km garumā.

Projekta kopējās izmaksas: 372235,26 EUR

ELFLA finansējums 90% – 319743,09 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums – 52492,17 EUR

Kontaktinformācija:
Projektu vadītāja Inese Lipska,
tālr. 26101155,
e-pasts: [email protected]

Publikācijas: