Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD)

Projekta sadarbības partneris: Latvijas pašvaldības un Valsts profesionālās izglītības iestādes

Kārsavas novada pašvaldībai noslēgts sadarbības līgums ar IKVD Nr.P6-12/133-2019 no 03.12.2019.

Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2022. Kārsavas novada pašvaldība ar 01.01.2020.-31.12.2022.

Projekta mērķgrupa:

 • 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;
 • 1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts:

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.

Projektā iesaistītās skolas: Kārsavas vidusskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes pamatskola, Salnavas pamatskola

Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums: Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Plašāka informācija par projektu: https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/www.pumpurs.lv un https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Vaira Šicāne
Kārsavas novada pašvaldības
projekta koordinatore

Tālr.mob.: 29384429
E-pasts: vaira.sicane@karsava.lv