xc

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
projekts.

Projekta īstenošanas vieta:

Kārsavas novads, Parka iela Nr. 2, Kārsava; “Aizgāršas skola, Goliševa; “Mūsmājas”, Malnava; “Skola”, Mežvidi; “Druvas”, Mežvidi; “Mētras”, Mērdzene.

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2016. – 01.11.2017.

Projekta mērķis:

Mazināt novada iedzīvotāju sociālās atstumtības risku, uzturēt veselīgu dzīvesveidu, uzlabot dzīves līmeni un kvalitāti.

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros paredzēts  iegādāties un uzstādīt brīvdabas trenažierus Kārsavas novada    Goliševā, Malnavā, Mērdzenē un Mežvidos.

Izveidot bērnu rotaļu laukumu Kārsavas pilsētā daudzdzīvokļu māju mikrorajona tuvumā. Izveidot bērnu rotaļu laukumu Otrajos Mežvidos.

Rezultatīvie rādītāji:

  1. Uzstādīti 3 brīvdabas trenažieri Goliševā, Mežvidos, Mērdzenē;
  2. Uzstādīti 4 brīvdabas trenažieri Malnavā;
  3. Ierīkots bērnu rotaļu laukums Kārsavas   pilsētā daudzdzīvokļu māju mikrorajona tuvumā;
  4. Ierīkots bērnu rotaļu laukums Otrajos Mežvidos.
  5. Projekta realizācijas rezultātā tiks piedāvātas daudzveidīgas aktīvās atpūtas iespējas visām sabiedrības grupām arī sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām.
  6. Veicināta novada iedzīvotāju, veselības nostiprināšana, kā arī fizisko spēju attīstīšana un veselīga dzīves veida uzturēšanu.
  7. Tiks uzlabota novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte.
  8. Aktīva atpūta bērniem un jauniešiem veicinās normālu organisma attīstību, nobriešanu un nostiprinās savstarpējās attiecības.

Projekta budžets: 28093,81 eiro

ELFLA finansējums: 25284,43 eiro

Pašvaldības līdzfinansējums: 2809,38 eiro

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Rita Jonikāne, 26415945, rita.jonikane@inbox.lv

Nr: 16-01-AL34-A019.2201-000014