No 26. līdz 30. jūnijam Kārsavas vidusskolā notika bērnu dienas nometne ”Varavīksne”, kuru  organizēja Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrība.

Nometnē piedalījās 29 bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem no Mežvidu, Mērdzenes, Malnavas pagasta un Kārsavas pilsētas.

Vasaras nometnē „Varavīksne” bērni katru dienu iepazina Varavīksnes krāsu pasauli, paplašināja savu redzesloku par krāsu pielietojumu dzīvē, dabā, daiļliteratūrā, mākslā. Brauca ekskursijā uz briežu dārzu „Mežsētas” un apmeklēja senlietu privātkolekciju „Saipetnieki” Rugāju novadā.

karsavas_novada_pasvaldiba_nometne

Nometnes laikā ciemojāmies un aktīvi atpūtāmies Mežvidu pamatskolas spēļu laukumiņā, izbradājāmies dīķa pludmalē. Nometnē bērni iepazina arī dažādas profesijas, kā arī paši līdzdarbojās nodarbību vadītāju  A. Barsukova – ārsta, G. Nagle – šuvējas un J. Stepkāns – mākslinieka organizētajās praktiskajās nodarbībās. Bērni piedalījās sporta aktivitātēs, aktīvi darbojās radošajās darbnīcās, kurās katrs individuāli varēja atklāt sevī jaunus talantus un attīstīt radošas dotības un spējas. Apravējām Latvijas simtgades ozolu kociņus “Krosta” estrādes teritorijā.

Paldies nometnes vadītājai Vairai Šicānei, nometnes audzinātājām Sarmītei Linužai un Ainai Jurdžai par ieguldīto darbu nometnes satura izstrādē un izpildē, medmāsai Nellijai Laganovskai – par nometnes dalībnieku veselības stāvokļa uzraudzīšanu.

Nometnes organizēšana ir darbietilpīgs un dārgs pasākums, tāpēc tās nodrošināšanā bija jāiesaista daudzus palīgus un sponsorus.

Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrības valde saka ”Paldies!”:

Kārsavas novada pašvaldībai par finansiālo un materiālo atbalstu,  Kārsavas vidusskolai – par praktisko atbalstu, SIA „CPA”- par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, Maritai Joņinai par garšīgajām zemenēm, nometnes bērnu vecākiem – par rūpēm un finansējumu savu bērnu radoša, lietderīga, aktīva un izglītojoša laika pavadīšani, piesakot un iesaistot bērnus nometnē, šoferītim Aivaram Urtānam par jaukajām ekskursijām.

Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja
A. Daukste