Ar Kārsavas novada pašvaldības 22.04.2021. lēmumu (sēdes prot. Nr.6, & 30) tika nolemts iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai  uz 10 (desmit) gadiem, bez apbūves tiesībām pašvaldībai piekritošo zemes  vienību:

Mežvidu pagasta teritorija: 6870 003 0147 – 0,72 ha,  

Zemes vienības nomas maksa, saskaņā ar 2019.gada 27.jūnijā apstiprināto Kārsavas novada Mežvidu pagasta  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas cenrādis  ir 62 euro par 1ha ( bez pievienotās vērtības nodokļa).

Zemes lietošanas mērķis– zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība ( kods 0101).

      Pieteikties uz pašvaldībai piekritošo zemes vienību nomu var līdz 11.05.2021., iesniedzot Kārsavas novada pašvaldības domē nomas pieteikumu, kurā norādīta sekojoša  informācija:

         _   fiziskām  personām – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefona Nr., e-pasta adrese,  nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums;

– juridiskām personām – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefona Nr., e-pasta adrese, ziņas par juridisko personu pārstāvošo personu, nomājamā zemes­gabala platība, kadastra apzīmējums.

        Informācija par iznomājamo zemes vienību atrašanās vietu ērti atrodama internēta adresē www.kadastrs.lv

Izsole notiks Kārsavas novada pašvaldības dome 2021.gada 13. maija. plk.11.00 .

doc-icon.pngPieteikums15.89 kB

doc-icon.pngNoteikumi58.00 kB