Ar Kārsavas novada pašvaldības 18.03.2020. lēmumu (sēdes prot. Nr.5) tika nolemts iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai  uz 6.(sešiem) gadiem, bez apbūves tiesībām pašvaldībai piekritošas  zemes  vienības:

Salnavas pagasta teritorija: 6894 007 0369 – 2,6 ha
Mežvidu pagasta teritorija:6870 004 0297 – 2,1 ha,  

Zemes vienību nomas maksa, saskaņā ar 2019.gada 27.jūnijā apstiprināto Kārsavas novada Salnavas pagasta  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas cenrādis  ir 64 euro par 1ha ( bez pievienotās vērtības nodokļa), Mežvidu pagasta  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas cenrādis  ir 62 euro par 1ha ( bez pievienotās vērtības nodokļa).

Zemes lietošanas mērķis– zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība ( kods 0101).

      Pieteikties uz pašvaldībai piekritošo zemes vienības nomu var līdz 09.04.2020., iesniedzot Kārsavas novada pašvaldības domē nomas pieteikumu, kurā norādīta sekojoša  informācija:

         _   fiziskām  personām – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefona Nr., e-pasta adrese,  nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums;

– juridiskām personām – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefona Nr., e-pasta adrese, ziņas par juridisko personu pārstāvošo personu, nomājamā zemes­gabala platība, kadastra apzīmējums.

        Informācija par iznomājamo zemes vienību atrašanās vietu ērti atrodama internēta adresē www.kadastrs.lv

Tālrunis uzziņām – 65707363

doc-icon.pngIesnieguma veidlapa13.39 kB

  Ludmila Krišāne
Kārsavas novada pašvaldības
zemes lietu speciāliste