Ar Kārsavas novada pašvaldības 25.01.2018. lēmumu (sēdes prot. Nr.1, & 10) tika nolemts iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai  uz laiku līdz pieciem gadiem, bez apbūves tiesībām pašvaldībai piekritošo zemes  vienību:

Salnavas pagasta teritorija:

  • 6894 008 0164 – 1,7 ha platība

Mežvidu  pagasta teritorija:

  • 6870  011 0047 – 14,0 (daļa) ha platība
  • 6870 010 0228 – 13,0 ha platība
  • 6870  010 0161 – 0,6 (daļa) ha platība
  • 6870  010 0164 – 4,0 ha platība

Zemes  nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība (kods 0101).

Informācija par iznomājamo zemes vienību atrašanās vietu ērti atrodama internēta adresē www.kadastrs.lv.

Pieteikties uz pašvaldības zemes vienību nomu var laika posmā līdz 13.02.2018., iesniedzot Kārsavas novada pašvaldības domē nomas pieteikumu, kurā norādīta sekojoša  informācija:

  • fiziskām  personām – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefona nr., e-pasta adrese,  nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums;
  • juridiskām personām – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefona nr., e-pasta adrese, ziņas par juridisko personu pārstāvošo personu, nomājamā zemes­gabala platība, kadastra apzīmējums.

doc-icon.pngIesniegums zemes nomai38.00 kB

 

 

 

L.Krišāne
Kārsavas novada pašvaldības zemes lietu speciāliste
mob.tel. 65728268