Ar Kārsavas novada pašvaldības 29.06.2017. lēmumu (sēdes prot. Nr.7.) tika nolemts iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai uz laiku līdz pieciem gadiem, bez apbūves tiesībām pašvaldībai piekritošo zemes  vienību:

Salnavas pagasta teritorija:

  • 6894 003 0129 – 4,7 ha platība.
  • 6894 006 0555 – 1,7 ha platība

Mežvidu  pagasta teritorija:

  • 6870  010 0169 – 3,0 ha platība

Zemes  nekustamā īpašuma lietošanas mērķis– zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība ( kods 0101).

Informācija par iznomājamo zemes vienību atrašanās vietu ērti atrodama internēta adresē www.karte.lad.gov.lv

Pieteikties uz pašvaldības zemes vienību nomu var laika posmā  līdz 13.07.2017., iesniedzot Kārsavas novada pašvaldības domē nomas pieteikumu, kurā norādīta sekojoša  informācija:

  • fiziskām  personām – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefona nr., e-pasta adrese,  nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums;
  • juridiskām personām – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefona Nr., e-pasta adrese, ziņas par juridisko personu pārstāvošo personu, nomājamā zemes­gabala platība, kadastra apzīmējums.

doc-icon.pngIesniegums zemes nomai38.00 kB

 

Kārsavas novada pašvaldības zemes lietu speciāliste
L.Krišāne
Mob.tel.: 65728268