Ar Kārsavas novada pašvaldības 28.11.2019. lēmumu (sēdes prot. Nr.14) tika nolēmts iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai  uz 10 (desmit) gadiem, bez apbūves tiesībām pašvaldībai piekritošo zemes vienību:

Salnavas pagasta teritorija: 6894 006 0470 – 0,47 ha

Zemes  lietošanas mērķis– zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība (kods 0101).

Zemes vienību nomas maksa, saskaņā ar 2019.gada 27.jūnijā apstiprināto Kārsavas novada Salnavas pagasta  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas cenrādi, ir 64 euro par 1 ha (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Informācija par iznomājamo zemes vienību atrašanās vietu ērti atrodama internēta adresē www.kadastrs.lv

Pieteikties uz pašvaldībai piekritošo zemes vienības nomu var līdz 13.12.2019., iesniedzot Kārsavas novada pašvaldības domē nomas pieteikumu, kurā norādīta sekojoša  informācija:

  • fiziskām  personām – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefona Nr., e-pasta adrese,  nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums;
  • uridiskām personām – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefona Nr., e-pasta adrese, ziņas par juridisko personu pārstāvošo personu, nomājamā zemes­gabala platība, kadastra apzīmējums.

Tālrunis uzziņām – 65707363.

doc-icon.pngIesnieguma veilapa38.50 kB

Ludmila Krišāne
Kārsavas novada pašvaldības zemes lietu speciāliste