2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģoskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” nosaka, ka verificēšanas periodiskums mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir ne retāk kā reizi četros gados. Tāpēc, sākot ar 2020.gada janvāri, Kārsavas novadā tiks veikta ūdens skaitītāju nomaiņa (verifikācija).

Atbildīgie par ūdenssaimniecību pagastos iepriekš sazināsies ar dzīvokļa īpašnieku, lai varētu vienoties par ūdens skaitītāja nomaiņu. Tiks sastādīts akts par ūdens skaitītāja nomaiņu, kurā atspoguļos noņemtā un uzliktā skaitītāja rādītājus.

Ūdens skaitītāju nomaiņa tiks veikta bez maksas!

Irēna Kaupuže
Malnavas pagasta pārvaldniece