Pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas 31. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovksa, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Jeļenai Bibenai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kalēju ielā 7, Kārsavā, Kārsavas nov., kadastra Nr. 6809 501 0029. Piedzinējs: A/S Baltijas izaugsmes grupa, Gustava Zemgala gatve 78-1, Rīga, LV-1039. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 68090010081001) un trim nedzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējumi 68090010081002, 68090010081003, 68090010081004). Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 2500 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis – 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 3. aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāpieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (250 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā NR. LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019. gada 14. marts plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums – 2019. gada 15. aprīlis plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.tel. 26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi